E för sin rätt i åra­tal

Så står det i lä­karut­lå­tan­det

Hallands Nyheter - - Nyheter - AN­NA-KA­RIN FORS­BERG 010-471 51 21 akf@hn.se

För­ra året sök­te Nichlas sjuk­peng ef­tersom han in­te kla­ra­de av att ar­be­ta el­ler att som för­äld­ra­le­dig ta hand om sin son. Men han fick av­slag.

– De godkände in­te lä­kar­nas sju­kin­tyg, sä­ger Bengt-ar­ne Bur­sö­heim, som har ifrå­ga­satt För­säk­rings­kas­sans kom­pe­tens när det gäl­ler att be­dö­ma ar­bets­för­må­gan hos Nichlas ut­i­från lä­ka­rin­ty­gen.

– För­säk­rings­kas­sans hand­läg­ga­re hål­ler på och be­gär kom­plet­te­ring­ar av lä­ka­rin­ty­gen he­la ti­den. Det skul­le de väl in­te be­hö­va om de be­grep vad där stod. Och hur kan de på­stå att de­ras hand­läg­ga­re är bätt­re på att be­dö­ma en per­sons ar­bets­för­må­ga än lä­kar­na med de­ras me­di­cins­ka kom­pe­tens?

BENGT-AR­NE BUR­SÖ­HEIM skrev till So­ci­al­sty­rel­sen om vad han an­såg va­ra För­säk­rings­kas­sans fel­ak­ti­ga han­te­ring. Han fick sva­ret att det in­te var rätt in­stans att kla­ga till. Men i en kom­men­tar skri­ver hand­läg­ga­ren föl­jan­de:

”Ge­ne­rellt kan man sä­ga att So­ci­al­sty­rel­sen an­ser att lä­ka­rens in­tyg mås­te väga tungt, det är lä­kar­na som har an­svar för att be­dö­ma funk­tions­ned­sätt­ning, ar­bets­för­må­ga osv. Det görs ock­så väl­digt myc­ket i lands­ting­en för att öka kom­pe­ten­sen i för­säk­rings­me­di­cin bland lä­kar­na.”

PÅ GRUND AV att sko­lan mis­sa­de att an­mä­la Nichlas ska­da till kom­mu­nens för­säk­rings­bo­lag har han in­te fått nå­gon eko­no­misk er­sätt­ning för si­na be­stå­en­de be­svär.

– Vid den ti­den ha­de kom­mu­nen dess­utom ak­tivt valt bort vill­ko­ret om er­sätt­ning för fram­ti­da men. Där­för har Nichlas och hans sam­bo har haft det svårt eko­no­miskt. Ef­tersom Nichlas in­te vill lig­ga an­hö­ri­ga till last har han tving­ats säl­ja allt han kun­nat va­ra ut­an, sä­ger mor­far Bengt-ar­ne Bur­sö­heim, som ge­nom åren va­rit om­bud för Nichlas.

För ett halv­år se­dan fick han kon­takt med en in­stans som vi­sa­de sig kun­na ge Nichlas den hjälp och det stöd han be­höv­de: in­di­vid­sam­ver­kans­tea­met i Halm­stad.

Där sam­ar­be­tar re­pre­sen­tan­ter för Försäkringskassan, Ar­bets­för­med­ling­en, vux­enpsy­ki­a­trin, kom­mu­nens so­ci­al­för­valt­ning och eko­no­miskt bi­stånd med råd och stöd till den en­skil­de som ris­ke­rar att ham­na mel­lan myn­dig­he­ter­nas sto­lar.

– Det var helt fan­tas­tiskt att få träf­fa dem. För­säk­rings­kas­sans re­pre­sen­tant sa­de di­rekt: ”Så här kan vi in­te ha det!”, be­rät­tar La­ri­ta.

”Ef­tersom Nichlas in­te vill lig­ga an­hö­ri­ga till last har han tving­ats säl­ja allt han kun­nat va­ra ut­an”. BENGT-AR­NE BUR­SÖ­HEIM

Nichlas mor­far

NICHLAS FICK SJUK­PENG och in­for­ma­tion om att han kun­de sö­ka ak­ti­vi­tet­s­er­sätt­ning. Dess­utom fick han ve­ta att han kun­de skic­ka en egen­re­miss till ha­bi­li­te­ring­en vid Halm­stads sjuk­hus, vil­ket han ock­så gjort.

Bild: RO­GER LARS­SON

ska få rätt hjälp och er­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.