Nichlas fick ja till sjuk­peng en må­nad

Hallands Nyheter - - Nyheter - AN­NA-KA­RIN FORS­BERG 010-471 51 21 akf@hn.se

Försäkringskassan av­slog i hös­tas Nichlas Bur­sö­heims an­sö­kan om sjuk­peng. Någ­ra må­na­der se­na­re gjor­des en ny be­döm­ning och han be­vil­ja­des sjuk­peng.

Det sked­de ef­ter att Nichlas fått kon­takt med in­di­vid­sam­ver­kans­tea­met.

– Ut­i­från de kom­plet­te­ran­de upp­gif­ter vi fick i ja­nu­a­ri i år gjor­de vi be­döm­ning­en att han var be­rät­ti­gad till sjuk­peng. Det hand­lar om Nichlas sam­sjuk­lig­het, allt­så hjärnskadan och hans de­pres­si­va be­svär, sä­ger Da­vid Karls­son, om­rå­des­chef på Försäkringskassan i Hal­land.

Han me­nar att den se­nas­te kom­plet­te­ring­en av sju­kin­ty­get ger en vä­sent­ligt an­norlun­da bild av Nichlas be­svär än ti­di­ga­re in­tyg, vil­ket skul­le va­ra skä­let till att Försäkringskassan om­prö­vat an­sö­kan om sjuk­peng.

MEN OM MAN lä­ser lä­ka­rin­ty­gen som läm­nats in till Försäkringskassan ge­nom åren fram­går det re­dan i ja­nu­a­ri 2016 att Nichlas be­svär för­säm­rats och att han ock­så har drab­bats av stress och psy­kisk be­last­ning, som ac­cen­tu­e­rats se­dan en tid till­ba­ka.

I det förs­ta lä­ka­rin­ty­get från de­cem­ber 2015 be­dö­mer lä­ka­ren, som ba­ra träf­fat Nichlas en gång, att hans ar­bets­för­må­ga är helt ned­satt. Men lä­ka­ren be­dö­mer att tren­den med lång tids pro­ble­ma­tik har vänt och att det finns go­da ut­sik­ter att Nichlas kan åter­få ti­di­ga­re ar­bets­för­må­ga.

EN MÅ­NAD SE­NA­RE kom­plet­te­ras upp­gif­ter­na dock av en an­nan lä­ka­re som har träf­fat Nichlas fle­ra gång­er och är väl för­tro­gen med hans pro­blem. Den­ne be­skri­ver Nichlas be­svär som in­sta­bi­la och lätt kan för­säm­ras var­för han bör sjuk­skri­vas.

I ju­li 2016 läm­nas yt­ter­li­ga­re ett lä­ka­rin­tyg in till Försäkringskassan. Där be­skrivs Nichlas be­svär som kro­nis­ka se­dan skall­trau­mat 2007. Men trots det får han av­slag på an­sö­kan om sjuk­peng.

EF­TER DEN NYA be­döm­ning­en i bör­jan av 2017 fick Nichlas allt­så sjuk­peng un­der en må­nad.

– Där­ef­ter har han möj­lig­het att an­sö­ka om sjuk­peng på nytt. Just nu är in­te Nichlas fö­re­mål för nå­gon pröv­ning mot ar­bets­mark­na­den ef­tersom han be­hand­las in­om sjuk­vår­den. Vi­sar det sig att ned­sätt­ning­en av hans ar­bets­för­må­ga är lång­va­rig är han be­rät­ti­gad till ak­ti­vi­tet­s­er­sätt­ning, sä­ger Da­vid Karls­son.

Nichlas har nu kon­takt med ha­bi­li­te­ring­en, som hjäl­per per­so­ner med var­ak­tig funk­tions­ned­sätt­ning.

Han har ock­så sökt ak­ti­vi­tet­s­er­sätt­ning men än­nu in­te fått nå­got be­slut om den har be­vil­jats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.