Fakta:

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* ”Nichlas har be­dömts ha ett post­kon­tu­sio­nellt syndrom ef­ter sin ska­te­boar­do­lyc­ka för fle­ra år se­dan. Det­ta har gett ho­nom se­kve­le (hjärntrött­het) i form av stän­di­ga ba­lans- och yr­sel­be­svär som går att mild­ra med kon­ti­nu­er­li­ga öv­ning­ar och sjuk­gym­nas­tik. Hans be­svär fluk­tu­e­rar en hel del och vid fö­re­gå­en­de läkar­be­sök ha­de han en pe­ri­od av stress och psy­kisk be­last­ning som ac­cen­tu­e­rats se­dan en tid till­ba­ka Med trä­ning kan han åter­få ba­lan­sen i viss mån, men be­svä­ren är gans­ka in­sta­bi­la i sin na­tur och han för­säm­ras lätt, vil­ket tar sig ut­tryck som ned­satt ut­hål­lig­het och kon­cent­ra­tions­stör­ning. Det­ta le­der till svå­rig­he­ter att kla­ra av skol­gång­en och för det­ta sjuk­skrevs han allt­så vil­ket jag tyc­ker är i sin ord­ning un­der rå­dan­de om­stän­dig­he­ter.”

Nichlas lä­ka­re på vård­cen­tra­len (2016)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.