Nytt ar­bets­sätt i för­sko­lor­na

Unikt i Sverige. Så be­skrivs för­sko­lans nya sätt att ar­be­ta med kva­li­tets­in­di­ka­to­rer. Syf­tet är att det ska bli enklare att be­dö­ma om un­der­vis­ning­en ger re­sul­tat.

Hallands Nyheter - - Falkenberg - CA­MIL­LA HENTSCHEL 010-471 50 10 ca­mil­la.hentschel@hn.se

Nu sjö­sätts ett nytt sätt att ar­be­ta in­om Fal­ken­bergs för­sko­lor och fri­tids­hem som be­teck­nas som unikt i Sverige.

Med hjälp av forsk­nings­le­da­ren Ann Pihl­gren har per­so­nal och led­ning ta­git fram ett sy­stem som ska hjäl­pa per­so­na­len att be­dö­ma om un­der­vis­ning­en har gett bar­nen möj­lig­het att ut­veck­la för­må­gor som gör att de kan lä­ra sig lä­sa, skri­va och räk­na.

– Vi be­hö­ver ett sy­stem för att ta re­da på att barn lär sig det vi un­der­vi­sar, sä­ger Anet­te Klang-jen­sen verk­sam­hets­chef för för­sko­lor­na.

I VEC­KAN IN­TRO­DU­CE­RA­DES för­sko­lans, för­sko­le­klas­sen och fri­tids­hem­mens kva­li­tets­in­di­ka­to­rer för 450 an­ställ­da in­om kom­mu­nens för­sko­lor.

Det har ta­git ett år att ar­be­ta fram un­der­la­get till sy­ste­met som ska bör­ja an­vän­das näs­ta läsår.

– Det är vik­tigt att det är en lik­vär­dig kva­li­tet för al­la för­sko­lor och det är ock­så där­för som vi ta­git fram det här sy­ste­met, sä­ger Anet­te Klang-jen­sen.

Hon är märk­bart stolt över pro­jek­tet som hon hop­pas ska kun­na bli ban­bry­tan­de i Sverige. På se­mi­na­ri­et i ons­dags för­kla­ra­de Ann Phil­gren hur man ser på kun­skaps­för­med­lan­de i för­sko­lor och sko­lor i dag.

HON ME­NAR ATT det är skill­nad mel­lan un­der­vis­ning och lä­ran­de. Hon il­lu­stre­rar det med en klas­sisk teck­nad se­rie om Ti­ger. Ti­ger är en ung poj­ke som har en hund som he­ter Pric­ken. En dag mö­ter Ti­ger sin kom­pis Hu­go och Ti­ger be­rät­tar att han lärt hun­den Pric­ken att viss­la.

– Det tror jag in­te, sä­ger Hu­go miss­tro­get, får jag hö­ra ho­nom gö­ra det!

– Nej, sva­rar Ti­ger, jag sa att jag

har lärt ho­nom viss­la, in­te att han har lärt sig.

I det här fal­let står Ti­ger för un­der­vis­ning­en och Pric­ken för lärandet. Att un­der­vis­ning­en har ge­nom­förts in­ne­bär in­te med nöd­vän­dig­het att mot­ta­ga­ren har lärt sig.

– Det är ex­akt det här det hand­lar om, sä­ger Anet­te Klang-jen­sen.

BAR­NENS OLI­KA MOGNADSGRAD ska in­te hel­ler stå i vägen, fast­lår man i do­ku­men­tet. Att lä­sa och skri­va är in­te en mog­nads­frå­ga ut­an en frå­ga om att ska­pa en god un­der­vis­nings­mil­jö, me­nar man. En an­nan aspekt som tas upp är att det är omöj­ligt att gö­ra nå­gon form av be­döm­ning av un­der­vis­ning­en om man in­te stu­de­rar re­sul­ta­tet på in­di­vid­ni­vå. Det kan va­ra käns­ligt.

– Det hand­lar in­te om att sät­ta be­tyg på bar­nens pre­sta­tio­ner ut­an om att be­dö­ma var de be­fin­ner sig i sitt lä­ran­de så att vi kan sät­ta in rätt re­sur­ser och ge dem kor­rekt stöd, sä­ger Anet­te Klang-jen­sen.

Me­to­der­na har de men verk­ty­gen att be­dö­ma kva­li­te­ten i un­der­vis­ning­en och var var­je barn står kun­skaps­mäs­sigt får man med det nya stöd­ma­te­ri­a­let för kva­li­tets­in­di­ka­to­rer. I bro­schy­ren finns ma­tri­ser med punk­ter att chec­ka av.

– Vi mås­te tit­ta på in­di­vid­ni­vå för att få syn på hur vi ska be­dri­va vår un­der­vis­ning. Det hand­lar in­te om att chec­ka av bar­nens kun­ska­per. Vi vill ve­ta hur vi ska för­bätt­ra un­der­vis­ning­en så att al­la barn kan ut­veck­la si­na för­må­gor, sä­ger Anet­te Klang-jen­sen.

Kom­mer för­äld­rar­na att kun­na ta del av vad som do­ku­men­te­ras om de­ras barn?

– I ut­veck­lings­sam­ta­len in­går en del av det här men det är vårt ar­bets­ma­te­ri­al, det är till för per­so­na­len. För­äld­rar­na kom­mer in­te att få ta del av det.

I sko­lan kla­gas det of­ta på att kra­ven på do­ku­men­ta­tion tar tid. Ser du nå­gon risk med att det­ta kom­mer att ta tid från per­so­na­len som i stäl­let skul­le kun­na an­vän­das i barn­grup­per­na?

– Nej, det­ta är ett stöd för att kun­na ut­fö­ra upp­dra­get som vi fick med lä­ro­pla­nen som kom 2010 med sär­skilt upp­drag att föl­ja upp, pla­ne­ra, ge­nom­fö­ra och ut­veck­la un­der­vis­ning­en i för­sko­lan, sä­ger Anet­te Klang-jen­sen.

STOLT. Anet­te Klang-jen­sen är stolt över att kun­na pre­sen­te­ra Fal­ken­berg som en fö­re­gång­a­re för för­sko­lans ar­be­te med lä­ran­de.

Bild: OLA FOLKESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.