Fem frå­gor till Lin­da Möller

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LE­NA LYXELL

... förste­lä­ra­re på Ves­sige­bro­sko­lan som fått ett tek­nik­sti­pen­di­um på 10 000 kro­nor. Tek­nik­fö­re­ta­gens skol­pro­jekt Tek­nikspa­nar­na de­lar ut sti­pen­di­er till 50 sko­lor i lan­det. Sti­pen­di­et ska an­vän­das för att ut­veck­la tek­nik­un­der­vis­ning­en och stärka ele­ver­nas di­gi­ta­la kom­pe­tens.

* Var­för sök­te du sti­pen­di­et? – Tek­nik är ett äm­ne som of­ta kom­mer i skymun­dan och be­hö­ver lyf­tas fram. Pro­gram­me­ring ska ju bli en del i kurs­pla­nen. Steg ett är ju att vi i sko­lan be­kan­tar oss med be­grep­pet och in­ser att de som hål­ler på med pro­gram­me­ring in­te är någ­ra kons­ti­ga ty­per som sit­ter i en käl­la­re och syss­lar med nå­got helt obe­grip­ligt.

* Hur vill du an­vän­da peng­ar­na? – Till att för­bätt­ra pro­gram­me­rings­tän­ket hos per­so­na­len. Det lig­ger verk­li­gen i ti­den. Vi om­ges av tek­nik i var­da­gen he­la ti­den, ut­an att vi tän­ker på det. Där­för känns det vik­tigt att barn och ung­do­mar får ett in­tres­se för tek­nik.

* Hur ska pro­gram­me­rings­tän­ket bli bätt­re? – Många vux­na vet nog in­te vad pro­gram­me­ring är. Vi kan lä­ra oss mer ge­nom att åka på stu­die­be­sök, bo­ka in en fö­re­lä­sa­re el­ler kö­pa in ro­bo­tar. Ge­nom kol­le­gi­alt ar­be­te lär vi oss till­sam­mans för att se­dan kun­na un­der­vi­sa ele­ver­na om pro­gram­me­ring.

* Hur ar­be­tar ni med tek­nik­un­der­vis­ning­en idag på Ves­sige­bro­sko­lan? – Vi pra­tar en del om pro­gram­me­ring och an­vän­der små ro­bo­tar, ”blue bot”, som kan pro­gram­me­ras att gö­ra vis­sa upp­drag. Det är ett li­tet steg mot att lä­ra sig hur pro­gram­me­ring fun­ge­rar. Det är vik­tigt att ele­ver­na för­står att in­struk­tio­ner­na ska va­ra tyd­li­ga och nog­gran­na. Ibland le­ker vi en ro­bot­lek. Då får ele­ver­na pro­gram­me­ra varand­ra att ut­fö­ra vis­sa hand­ling­ar.

* Är det förs­ta gång­en du sökt och fått ett sti­pen­di­um? – Nej, jag bru­kar sö­ka sti­pen­di­er och förr­för­ra året fick jag ock­så peng­ar från Tek­nik­fö­re­ta­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.