Så ska S få fler att väl­ja cy­keln

Hallands Nyheter - - Falkenberg - CA­MIL­LA HENTSCHEL 010-471 50 10 ca­mil­la.hentschel@hn.se

Fler tjäns­te­re­sor i kom­mu­nen bor­de kun­na ske på cy­kel. Nu vill (S) dri­va frå­gan om cy­kel­sta­den hår­da­re.

Det är två mo­tio­ner som ska le­da till att Fal­ken­berg blir en cy­kel­vän­li­ga­re stad.

Först och främst vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att kom­mu­nen ska bli med­lem i Svenska cy­kel­stä­der. Det är en för­e­ning be­stå­en­de av 22 svenska kom­mu­ner som samt­li­ga är riks­le­dan­de in­om var­dags­cyk­ling. Det­ta för att få inspi­ra­tion av and­ra kom­mu­ner.

– VI HOP­PAS kun­na ta upp kam­pen med Halm­stad som är fö­re­gång­a­re som cy­kel­stad. Men även Fal­ken­berg bor­de ha bra för­ut­sätt­ning­ar. Land­ska­pet är platt och vi har mil­da vint­rar vil­ket ger för­ut­sätt­ning­ar för bar­mark i prin­cip året om, sä­ger op­po­si­tions­rå­det Per Svensson (S).

El­va pro­cent av al­la re­sor som görs av kom­mu­nin­vå­nar­na to­talt görs med cy­kel. Men det kan bli bätt­re, me­nar Per Svensson. Han och par­ti­et an­ser att myc­ket kan gö­ras för att främ­ja för­ut­sätt­ning­ar­na för cy­klis­ter­na, nå­got han tror ock­så skul­le gyn­na tra­fik­si­tu­a­tio­nen i stort.

– Det är klart att det blir ir­ri­ta­tio­ner mel­lan cy­klis­ter och bi­lis­ter när för­ut­sätt­ning­ar­na är som de är. Det be­hövs bätt­re väg­mål­ning­ar och skyl­tar som vi­sar var cy­kel­ba­nor­na går. Dess­utom mås­te cy­kel­par­ke­ring­ar­na ses över, in­te minst på Ny­ga­tan. Där är det be­dröv­ligt, sä­ger Per Svensson.

DEN MEST KONTROVERSIELLA mo­tio­nen är den som vill sät­ta mål för de kom­mu­na­la tjäns­te­re­sor­na. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill att al­la kor­ta­re tjäns­te­re­sor som görs av de kom­mu­nalt an­ställ­da ska gö­ras till fots el­ler med cy­kel. Det hand­lar om al­la re­sor in­om fem kilo­me­ter.

– Jag hop­pas att vi ska kun­na ha höjt an­de­len re­sor med cy­kel till näs­ta man­dat­pe­ri­od så att vi kan ta upp faj­ten med Halm­stad, sä­ger Per Svensson.

SATS­NING­AR PÅ ÖKAD eko­no­misk håll­bar­het ger of­ta ock­så en eko­no­misk håll­bar­het. Vår am­bi­tion med den här kom­mu­nen är att kom­mu­nens bil­park av­se­värt ska mins­ka till för­mån för cyklar med och ut­an el­drift, skri­ver So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i sin mo­tion.

– Det är fa­sci­ne­ran­de hur många re­sor som går snab­ba­re med cy­kel. I Fal­ken­berg kan man till ex­em­pel cyk­la över bro­ar där man in­te kan kö­ra med bil, sä­ger Per Svensson.

”Vi hop­pas kun­na ta upp kam­pen med Halm­stad som är fö­re­gång­a­re som cy­kel­stad. Men även Fal­ken­berg bor­de ha bra för­ut­sätt­ning­ar” PER SVENSSON (S)

op­po­si­tions­råd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.