Långt elev­pro­jekt blev kul­tur­ver­nis­sage

Hallands Nyheter - - Falkenberg - VIK­TO­RIA AN­DERS­SON vik­to­ria.an­ders­son@hn.se

Just nu på­går ut­ställ­ning­en ”Kul­tur­re­san” på Fal­ken­bergs bib­li­o­tek. Ele­ver­na har in­spi­re­rats av kän­da konst­nä­rer från oli­ka världs­de­lar i si­na konst­pro­jekt.

Le­o­nar­do Da Vin­ci, Pablo Pi­cas­so, Yayoi Ku­sama och Clau­de Mo­net är någ­ra av de kän­da konst­nä­rer som upp­märk­sam­mas på ut­ställ­ning­en.

ELE­VER­NA HAR BLAND an­nat ar­be­tat med oli­ka tek­ni­ker, fär­ger och ty­ger för att få fram si­na verk.

– Vi har va­rit på Kom­tek

GEKÅSBYN EXPANDERAR

och lärt oss hur man ska­par ljud och rö­rel­se som finns att se i ut­ställ­ning­en, sä­ger spe­ci­allä­ra­re Ma­ri­ko Alex­an­ders­son.

Åt­ta ele­ver från In­di­vi­du­el­la programmet på Fal­ken­bergs gym­na­sie­sko­la med­ver­kar i konstut­ställ­ning­en som på­går 10-26 maj.

– Vi har ar­be­tat med det­ta he­la läså­ret. Te­mat har om­fat­tat många äm­nen och de prak­tis­ka har kom­plet­te­rat de te­o­re­tis­ka på ett po­si­tivt sätt och för­dju­pat för­stå­el­sen, be­rät­tar fri­tidspe­da­go­gen Eli­sa­bet Andre­as­son.

KUL­TUR­RE­SAN HAR dess­utom va­rit en del av and­ra sko­läm­nen som geo­gra­fi, sam­hälls­kun­skap, re­li­gi­on och hem­kun­skap.

– Det har va­rit ro­ligt att job­ba med det­ta. Ro­li­gast har va­rit att lä­ra sig la­ga sus­hi på hem­kun­ska­pen, sä­ger ele­ven Eb­ba Dahlqvist. hn.se

Bil­der: OLA FOLKESSON

KONST­NÄ­RER. Från väns­ter: Isa­bell Åh­blad, Eb­ba Jo­hans­son, Ma­ja Björk­heim, Eb­ba Dahlqvist och Mi­kae­la Nor­ström.

PRO­JEKT. Ele­ver­na har ar­be­tat med oli­ka tek­ni­ker, fär­ger och ty­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.