Allt fler lu­ras till abon­ne­mang

Män­ni­skor som fast­nar i abon­ne­mangs­fäl­lor ef­ter att ha nap­pat på er­bju­dan­de on­li­ne blir allt fler. I Sverige rör det sig om un­ge­fär 200 000 per­so­ner de se­nas­te tre åren.

Hallands Nyheter - - Konsument - GABRIELLA MOHOFF 031-62 42 75 gabriella.mohoff@gp.se

Er­bju­dan­det som pop­par upp lå­ter kanske jät­te­bra, näs­tan för bra för att va­ra sant. Du får ett pro­va-på-pa­ket, be­hö­ver ba­ra be­ta­la frakt­kost­na­den, el­ler får ett otro­ligt er­bju­dan­de på nå­got som du egent­li­gen in­te be­hö­ver el­ler ha­de tänkt kö­pa. Men gra­tis är ju all­tid gott, så du tac­kar ja. Plöts­ligt står du där med ett abon­ne­mang på nå­got du in­te vill ha och av­gif­ter­na bör­jar dras från kon­tot, ef­tersom du läm­na­de di­na kort­upp­gif­ter när du tac­ka­de ja.

DEN HÄR SÄLJTEKNIKEN on­li­ne blir allt van­li­ga­re och en­ligt Kon­su­ment Eu­ro­pa ökar an­ta­let per­so­ner som fast­nar i en abon­ne­mangs­fäl­la. Där­för har Si­fo Kan­tar fått i upp­drag att un­der­sö­ka frå­gan. Un­der­sök­ning­en vi­sar att så många som 200 000 svens­kar upp­ger att de har fast­nat i en abon­ne­mangs­fäl­la på grund av ”för bra för att va­ra sant er­bju­dan­den” on­li­ne un­der de se­nas­te tre åren.

– Man mås­te bli tuf­fa­re som kon­su­ment och vå­ga kla­ga till fö­re­ta­get om man in­te har be­ställt nå­got. Här stäm­mer verk­li­gen ta­le­sät­tet ”kun­skap är makt”. Har du kun­skap vå­gar du kanske sä­ga emot mer, sä­ger Kon­su­ment Eu­ro­pas chef Jolanda Girzl.

UN­DER­SÖK­NING­EN, SOM TIT­TAT på sex län­der (Sverige, Nor­ge, Finland, Ne­der­län­der­na, Bel­gi­en och Ös­ter­ri­ke) vi­sar att så många som var tred­je kon­su­ment väl­jer att be­ta­la när fö­re­ta­gen krä­ver peng­ar, ut­an att vid­ta nå­gon som helst åt­gärd.

Det vi­sa­de sig ock­så att få kon­su­men­ter vet om att man kan vän­da sig till sin bank för att få hjälp med en kort­re­kla­ma­tion. Det gäl­ler om man be­ta­lat med kort och fast­nat i en fäl­la där fö­re­ta­get fort­sät­ter att dra peng­ar från kon­tot trots att du har kon­tak­tat dem och be­stri­dit. Un­ge­fär var ti­on­de per­son väl­jer att ut­nytt­ja den möj­lig­he­ten. Un­der­sök­ning­en vi­sar att det kan va­ra en gans­ka fram­gångs­rik väg att gå. Ma­jo­ri­te­ten av de som re­kla­me­ra­de till sin kortut­gi­va­re fick till­baks si­na peng­ar.

– Det som för­vå­na­de oss en del var att kun­ska­pen om vil­ka rättigheter man har var så låg här i Sverige. Vi låg lägst av al­la de un­der­sök­ta län­der­na. Än­nu mer för­vå­nan­de var att så många som 30 pro­cent be­ta­lar och se­dan in­te gör nå­got mer, sä­ger Jolanda Girzl.

ETT AV RÅDEN Jolanda Girzl ger för att in­te ham­na i en fäl­la är att tit­ta på vill­ko­ren no­ga. Där bru­kar det stå ex­akt vad du för­bin­der dig till. Li­ta in­te på det som står i an­non­sen, el­ler pop-upen.

– Om ett er­bju­dan­de ser ut att va­ra för bra för att va­ra sant, gå till fö­re­ta­gets hem­si­da. Där bru­kar det gå att hit­ta in­for­ma­tion om vad kost­na­den egent­li­gen blir, sä­ger Jolanda Girzl.

Och om du be­stäm­mer dig för att tac­ka ja till ett er­bju­dan­de: Do­ku­men­te­ra.

– Ta skärm­dump på vad det är du tac­kar ja till. Ta en skärm­dump på vad som står in­nan du har be­ta­lat och ef­ter. Det är bra att ha be­vis­ning om det skul­le vi­sa sig att fö­re­ta­get vill bin­da upp dig i nå­got du in­te viss­te om, sä­ger Jolanda Girzl.

”Man mås­te bli tuf­fa­re som kon­su­ment och vå­ga kla­ga till fö­re­ta­get om man in­te har be­ställt nå­got”

JOLANDA GIRZL,

Chef på Kon­su­ment Eu­ro­pa

Bild­mon­tage: GP

LÄS MED LUPP. On­li­ne­er­bju­dan­den som ver­kar för bra för att va­ra san­na kan le­da till oöns­ka­de abon­ne­mang. Det gäl­ler att lä­sa det finstil­ta or­dent­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.