Om du har ham­nar i en abon­ne­mangs­fäl­la

Hallands Nyheter - - Konsument - Käl­la: Kon­su­ment Eu­ro­pa

* An­vänd in­te pro­duk­ten när den le­ve­re­rats. Kol­la i av­tals­vill­ko­ren och or­der­be­kräf­tel­sen. Det är of­ta först där som du blir varse om att du köpt en pre­nu­me­ra­tion.

* Skic­ka till­ba­ka den oan­vän­da va­ran och se till att få ett kvit­to på för­sän­del­sen. Det bäs­ta är att skic­ka spår­bart.

* Kol­la upp om du är bun­den av be­ställ­ning­en. I di­rekt an­slut­ning till be­ställ­nings­knap­pen skall det fin­nas in­for­ma­tion om att be­ställ­ning­en med­för be­tal­nings­skyl­dig­het. Om in­te är du in­te bun­den.

* Kon­trol­le­ra om du har rätt att ång­ra kö­pet. Du har en ång­er­rätt på 14 da­gar vid di­stans­köp in­om EU.

* Ut­nytt­ja din ång­er­rätt ge­nom att skic­ka ett ång­er­med­de­lan­de till fö­re­ta­get. Sig­ne­ra in­te bre­vet då det fö­re­kom­mit att bolag ko­pi­e­rar un­der­skrif­ter. Spa­ra all do­ku­men­ta­tion.

* Om du in­te har rätt att ång­ra dig kan du kon­trol­le­ra vil­ka vill­kor som finns för upp­säg­ning i av­ta­let.

* Be om åter­be­tal­ning. Du har rätt att krä­va till­ba­ka peng­ar­na du har be­ta­lat för pro­duk­ten – in­klu­si­ve frakt. Har du be­ta­lat med kon­to­kort kan du vän­da dig di­rekt till kortut­gi­va­ren för att un­der­sö­ka möj­lig­he­ten till kort­re­kla­ma­tion. Har du be­ta­lat med kre­dit­kort har du ett ex­tra skydd ge­nom kon­su­ment­kre­dit­la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.