Fi­nans­mi­nis­tern vif­tar bort kri­tik

Fi­nans­po­li­tis­ka rå­det: Re­ge­ring­en bor­de sam­la i la­dor­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Re­ge­ring­en bor­de sam­la i la­dor­na i stäl­let för att slänga ben­sin på bra­san, en­ligt Fi­nans­po­li­tis­ka rå­dets kri­tis­ka rap­port.

Men att hö­ja skat­ter­na el­ler dra ner på väl­fär­den är in­te ak­tu­ellt, sä­ger fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) som vif­tar bort kri­ti­ken.

– Hu­vud­bud­ska­pet vi har är att det be­hövs en stra­ma­re fi­nans­po­li­tik, sä­ger Har­ry Flam, rå­dets ord­fö­ran­de, på en press­träff där årets upp­la­ga av rap­por­ten Svensk fi­nans­po­li­tik pre­sen­te­ras.

Svensk ekonomi går för hög­tryck. Då bor­de re­ge­ring­en sam­la i la­dor­na för kom­man­de låg­kon­junk­tu­rer, en­ligt rå­det som år­li­gen ut­vär­de­rar re­ge­ring­ens eko­no­mis­ka po­li­tik. Men de be­slut som re­ge­ring­en ak­tivt tar in­ne­bär att det of­fent­li­ga spa­ran­det mins­kar i år.

– Det me­nar vi är upp­se­en­de­väc­kan­de, sä­ger Flam.

In­te helt ovän­tat hål­ler Mag­da­le­na An­ders­son in­te med.

–Det vi gör från re­ge­ring­ens si­da är att fö­ra en stram fi­nans­po­li­tik, vi har kraf­tigt sänkt kost­na­der­na för mi­gra­tion och vi ser ock­så 200 000 fler per­so­ner i ar­be­te. Det gör att vi har över­skott i de of­fent­li­ga fi­nan­ser­na he­la den här man­dat­pe­ri­o­den och vi be­ta­lar av på stats­skul­den, sä­ger hon. Men det är in­te rik­tigt vad Fi­nans­po­li­tis­ka rå­det sä­ger. För­står du de­ras kri­tik?

– Jag tyc­ker nog in­te som Fi­nans­po­li­tis­ka rå­det, att det skul­le va­ra lä­ge att kraf­tigt hö­ja skat­ter­na, el­ler sä­ga upp många lä­ra­re, un­der­skö­ters­kor el­ler lä­ka­re.

Mo­de­ra­ter­nas eko­no­misk­po­li­tis­ke ta­les­per­son Ulf Kris­ters­son mis­sar där­e­mot in­te till­fäl­let att slå på re­ge­ring­en:

– En rätt­mä­tig och träff­sä­ker kri­tik.

Men sär­skilt alar­me­ran­de är det in­te att re­ge­ring­en är allt för släpp­hänt med fi­nan­ser­na, en­ligt Har­ry Flam. Då är de sto­ra klyf­tor­na på ar­bets­mark­na­den all­var­li­ga­re. Ar­bets­lös­he­ten bland ut­ri­kes föd­da lig­ger uppe­mot 20 pro­cent, me­dan ar­bets­lös­he­ten bland in­ri­kes­föd­da lig­ger un­der 4 pro­cent.

–Det är bråds­kan­de, det är ett all­var­ligt lä­ge. Det är kanske det störs­ta pro­ble­met vi har, in­te ba­ra eko­no­miskt, sä­ger Har­ry Flam.

Kon­se­kven­ser­na är så­väl so­ci­a­la, eko­no­mis­ka som po­li­tis­ka, en­ligt Flam.

Fler enk­la jobb och läg­re lö­ner, un­der de mi­ni­mi­lö­ner­na som gäl­ler i dag, är någ­ra av rå­dets re­cept till po­li­ti­ker­na.

Mag­da­le­na An­ders­son hål­ler med om pro­ble­men, men in­te om me­di­ci­nen.

– Det vi kan gö­ra är att gö­ra det bil­li­ga­re för ar­bets­gi­va­re att an­stäl­la män­ni­skor som står långt ifrån ar­bets­mark­na­den. Där har vi oli­ka for­mer av an­ställ­nings­stöd och dem tit­tar vi just över för att det ska bli lät­ta­re men ock­så at­trak­ti­va­re för ar­bets­gi­va­re att an­stäl­la, sä­ger hon.

Men Li­be­ra­ler­nas le­da­re Jan Björ­klund an­ser att läg­re lö­ner är nöd­vän­digt. An­nars kom­mer vi att ha ti­o­tu­sen­tals bi­drags­be­ro­en­de som in­te kom­mer in på ar­bets­mark­na­den i många år fram­ö­ver, en­ligt ho­nom.

I rå­dets rap­port upp­ma­nas Mag­da­le­na An­ders­son att ta bort ar­bets­lös­hets­må­let om lägst ar­bets­lös­het i EU till 2020.

– Det vo­re mer än­da­måls­en­ligt med sys­sel­sätt­nings­mål för ut­sat­ta grup­per i stäl­let, sä­ger Flam.

Ol­le Lind­ström/tt

FO­TO: ADAM IHSE/TT/AR­KIV

Fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) får kri­tik av Fi­nans­po­li­tis­ka rå­det.

Har­ry Flam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.