Ing­en ”mån­dags­våg” av vi­ru­s­at­tac­ken

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Många be­fa­ra­de en ny våg av den stor­ska­li­ga It-at­tac­ken, när jobb­da­to­rer star­ta­des igen ef­ter hel­gen. Men det ver­kar ha gått lugnt till bå­de i Sverige och på and­ra håll i värl­den – även om fa­ran kanske in­te är helt över än.

På den eu­ro­pe­is­ka po­lis­myn­dig­he­ten Eu­ro­pol ser man det som ”en stor fram­gång” att den be­fa­ra­de ök­ning­en av drab­ba­de da­to­rer un­der mån­da­gen ute­blev.

– Vi ser det som att män­ni­skor är med­vet­na om vi­ru­sets sprid­ning och att de kan ha sett till att upp­da­te­ra sy­ste­men, sä­ger Alex Nicu­lae, pressek­re­ta­re vid Eu­ro­pol.

To­talt har över 200 000 da­ta­sy­stem i fler än hund­ra län­der drab­bats av at­tac­ken. I Sverige är det se­dan ti­di­ga­re känt att in­du­stri­kon­cer­nen Sand­vik och Tim­rå kom­mun ut­satts. Des­sa at­tac­ker har po­li­san­mälts, lik­som en at­tack hos en små­fö­re­ta­ga­re i Väs­ter­vik och hos en bo­stads­rätts­för­e­ning.

–Myc­ket ty­der på att vi i Sverige kla­rat oss bra den här gång­en, sä­ger Ro­bert Jons­son, ställ­fö­re­trä­dan­de chef på Cert-se vid Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap.

Även om ef­fek­ter­na va­rit re­la­tivt små är det för ti­digt att blå­sa fa­ran över. De som lig­ger bakom at­tac­ken för­sö­ker hit­ta nya sätt att ak­ti­ve­ra och spri­da den skad­li­ga ko­den, sä­ger Ro­bert Jons­son.

Det är fort­fa­ran­de in­te känt hur smit­tan bör­ja­de spri­das från bör­jan. En te­o­ri som ti­di­ga­re nämnts är att det star­ta­de via e-post­med­de­lan­den där nå­gon klic­ka­de på en länk el­ler öpp­na­de en bi­fo­gad fil. Men Ro­bert Jons­son är skep­tisk till det­ta.

– Man bru­kar i så­da­na här sam­man­hang pra­ta om den ini­ti­a­la vek­torn, det sätt som smit­tan sprids på i förs­ta hand. Om man tit­tar på hur den här ty­pen av smit­tor via e-post i van­li­ga fall sprids, så är det in­te en tro­lig vek­tor. In­te med så många drab­ba­de un­der så kort tid, sä­ger han.

Eu­ro­pol vill in­te kom­men­te­ra om man nu vet nå­got mer om hur vi­ru­set spri­dits el­ler vil­ka som lig­ger bakom. (TT)

FO­TO: AP

Den skad­li­ga ko­den lå­ser da­torn och dess fi­ler och krä­ver en lö­sen­sum­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.