Nord­ko­rea kan nå USA:S bas

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■ KOREA. I och med ökan­de spän­ning­ar på Ko­re­a­halvön skic­kar Syd­ko­rea nya spe­ci­al­sän­de­bud till fem stor­mak­ter, USA, Ryss­land, Ja­pan, Tyskland och Ki­na. En­ligt ex­per­ter in­ne­bär hel­gens upp­skjut­ning att Nord­ko­rea nu kan nå USA:S bas på Gu­am, en av USA:S vik­ti­gas­te ut­pos­ter i Stil­la ha­vet.

Fn-che­fen An­tó­nio Gu­ter­res för­dö­mer Nord­ko­re­as se­nas­te ro­bot­test.

”De här hand­ling­ar­na är ett brott mot sä­ker­hets­rå­dets re­so­lu­tio­ner och ett hot mot fred och säkerhet i re­gi­o­nen”, skri­ver han i ett ut­ta­lan­de. (TT)

FO­TO: AP

Bil­der dis­tri­bu­e­ra­de av Nord­ko­rea vi­sar den se­nas­te upp­skjut­ning­en av en ny­ut­veck­lad ro­bot kal­lad Hwa­song-12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.