”En jät­tein­tres­sant stu­die”

Nya rön: Jord­lik pla­net kan va­ra be­bo­e­lig – svensk astro­fy­si­ker ny­fi­ken men tvek­sam

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Den nyupp­täck­ta, jord­li­ka pla­ne­ten Prox­i­ma b kan ha ett kli­mat som gör den lämp­lig för liv.

Det häv­dar brit­tis­ka fors­ka­re i en ny stu­die.

Prox­i­ma b, som lig­ger bred­vid so­lens när­mas­te gran­ne i världs­rym­den, dvärg­s­tjär­nan Prox­i­ma Cen­tau­ri, upp­täck­tes ifjol.

Den väck­te ge­nast stor upp­märk­sam­het ef­tersom den har näs­tan ex­akt li­ka stor mas­sa som jor­den, och möj­li­gen har tem­pe­ra­tu­rer som lig­ger på un­ge­fär sam­ma ni­vå. Dess­utom är av­stån­det dit 4,2 ljusår. Det är så nä­ra vi kan kom­ma en pla­net ut­an­för vårt eget sol­sy­stem.

Pro­ble­met är att den ba­ra är nä­ra med kos­mis­ka mått mätt. Med mänsk­li­ga mått är av­stån­det dit his­nan­de – cir­ka 40 000 mil­jar­der kilo­me­ter.

Det in­ne­bär att det är kom­pli­ce­rat att få mer ex­ak­ta kun­ska­per om hur pass jord­lik pla­ne­ten egent­li­gen är. Men de brit­tis­ka fors­kar­na, som pub­li­ce­rar si­na rön i Ast­ro­nomy & Astrop­hy­sics, har för­sökt över­kom­ma pro­b­le- MIL­JAR­DER KILO­ME­TER

från jor­den lig­ger pla­ne­ten Prox­i­ma b.

met. Med en kli­mat­mo­dell som an­vänts här på jor­den har man grans­kat kli­ma­tet på Prox­i­ma b.

Man har ut­gått från två möj­li­ga ty­per av at­mo­sfär, en av sam­ma typ som på jor­den och en enklare va­ri­ant hu­vud­sak­li­gen be­stå­en­de av kvä­ve.

Re­sul­tat: Prox­i­ma b har po­ten­ti­al för att kun­na här­bär­ge­ra liv och va­ra be­bo­e­lig. Vat­ten, som är nöd­vän­digt för det liv vi kän­ner, kan myc­ket väl fin­nas på pla­ne­ten, och kli­ma­tet är möj­li­gen li­ka sta­bilt som här hem­ma.

Stäm­mer det­ta? Ja, kanske, en­ligt Ca­ri­na Pers­son, astro­fy­si­ker vid Chal­mers i Gö­te­borg, men hon på­pe­kar att det he­la byg­ger på många an­ta­gan­den som kan va­ra fel­ak­ti­ga.

– Stu­di­en är helt klart jät­tein­tres­sant. Men det är så myc­ket man in­te vet om den här pla­ne­ten att jag än­då är tvek­sam, sä­ger hon.

– Prox­i­ma b lig­ger väl­digt nä­ra sin stjär­na. Det in­ne­bär att sol­vin­den kan ha blåst bort pla­ne­tens at­mo­sfär. Då fal­ler he­la re­so­ne­mang­et.

Ca­ri­na Pers­son tar ock­så upp det fak­tum att man in­te vet hur Prox­i­ma b ro­te­rar. Ris­ken finns att den he­la ti­den vän­der sam­ma si­da mot sin stjär­na och i så fall sjun­ker för­stås för­ut­sätt­ning­ar­na för liv.

Ris­ken finns ock­så att pla­ne­ten ro­te­rar som Mer­ku­ri­us, det vill sä­ga tre gång­er kring sin egen ax­el, sam­ti­digt som den snur­rar två gång­er runt stjär­nan. Fors­kar­na har ta­git med det­ta i be­räk­ning­ar­na, men en så­dan ro­ta­tion skul­le kun­na på­ver­ka kli­ma­tet ne­ga­tivt.

Ro­land Jo­hans­son/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.