Oro­an­de bris­ter i stöd till unga ex­tre­mis­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Var fem­te kom­mun har kon­takt med unga som dra­gits in i el­ler ris­ke­rar att dras in i vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism.

Men ba­ra drygt hälf­ten av kom­mu­ner­na gav nå­gon typ av stöd.

– Det är oro­väc­kan­de, sä­ger Pe­der Hyl­lengren, ter­ro­ris­m­fors­ka­re vid För­svars­hög­sko­lan.

Re­san­det till IS har mins­kat kraf­tigt – men ho­tet på hem­ma­plan finns i högs­ta grad kvar, kon­sta­te­rar Pe­der Hyl­lengren med an­led­ning av So­ci­al­sty­rel­sens nya rap­port.

Den vi­sar att 20 pro­cent av kom­mu­ner­na för­ra året ha­de kon­takt med unga som in­vol­ve­rats i ex­tre­mism el­ler som lig­ger i risk­zo­nen. Av sva­ren fram­går in­te hur många in­di­vi­der det rör sig om.

Ab­so­lut van­li­gast var re­li­giös ex­tre­mism.

En­ligt So­ci­al­sty­rel­sen ty­der siff­ror­na på att kom­mu­ner­na har en med­ve­ten­het och kun­skap om pro­ble­met. Men ter­ror­ex­per­ten Pe­der Hyl­lengren är kri­tisk till att en så stor an­del läm­nas ut­an stöd. 27 av 45 so­ci­al­tjäns­ter som haft kon­takt med unga i den ex­tre­mis­tis­ka mil­jön ha­de gett nå­gon form av in­sats.

– Att un­ge­fär 40 pro­cent av kom­mu­ner­na stött på det­ta och in­te gett nå­gon in­sats är oro­an­de. Det vi­sar att det finns en fort­satt stor luc­ka i so­ci­al­tjäns­tens ar­be­te för att han­te­ra de här in­di­vi­der­na, sä­ger Pe­der Hyl­lengren.

De som so­ci­al­tjäns­ten in­te når fram till kan ock­så va­ra de som är po­ten­ti­ellt far­li­gast, fram­hål­ler han.

– Man kan ju tän­ka sig att en per­son som fort­fa­ran­de är djupt in­syl­tad i de här idéer­na och starkt tror på dem är mind­re be­nä­gen att job­ba med dem, än den som bör­jat så frön av tvi­vel, sä­ger Pe­der Hyl­lengren.

Det är sam­ti­digt po­si­tivt att kom­mu­ner­na nått fram till öv­ri­ga, an­ser han.

– Det vi­sar att det finns en öpp­ning att job­ba med de här mil­jö­er­na och per­so­ner­na. Det är in­te hund­ra pro­cent som stäng­er dör­ren och sä­ger nej, sä­ger Hyl­lengren. (TT) OCH

ett halvt års fäng­el­se för över­grepp mot över 70 barn har en 22-årig man dömts till, med­de­lar tings­rät­ten i Trom­sö. För­u­tom att dö­mas för över­grepp mot sju per­so­ner un­der 16 år och fy­ra poj­kar un­der 14 år har man­nen även stått åta­lad för fle­ra nät­ba­se­ra­de över­grepp. Allt som allt döms han för 83 över­grepp. Man­nen ska ock­så be­ta­la ska­de­stånd till fle­ra av off­ren. Man­nen er­kän­ner brott för en be­ty­dan­de del av åta­len. (TT)

FO­TO: TT/AR­KIV

Var fem­te kom­mun mö­ter unga i vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.