At­tac­ker mot do­ma­re blir allt van­li­ga­re

Hallands Nyheter - - Sporten - SI­MON CARLS­SON 010-471 53 27 si­mon.carls­son@hn.se

Ver­ba­la och fy­sis­ka at­tac­ker rik­ta­de mot do­ma­re har ökat un­der de se­nas­te sä­song­er­na. – Den störs­ta an­led­ning­en till läng­re av­stäng­ning är att man tjö­tar och sä­ger dum­ma sa­ker till mot­spe­la­re och do­ma­re, sä­ger Gu­nil­la Gustafs­son, ord­fö­ran­de i di­sci­plin­kom­mit­tén på Hal­lands fot­bolls­för­bund.

Hal­lands fot­bolls­för­bunds di­sci­plin­kom­mit­té är den grupp som be­hand­lar ären­den som do­ma­re väl­jer att an­mä­la i sam­band med mat­cher. Var­je grov ut­vis­ning ska be­hand­las, men det kan ock­så rö­ra sig om and­ra sa­ker som då­ligt upp­fö­ran­de av le­da­re.

– Det har le­gat på runt 180 ären­den per år un­der de se­nas­te åren, an­ta­let har in­te ökat, sä­ger di­sci­plin­kom­mit­téns ord­fö­ran­de Gu­nil­la Gustafs­son.

DET SOM DOCK har ökat är an­ta­let läng­re av­stäng­ning­ar. De rik­tigt långa av­stäng­ning­ar­na har hand­lat om fusk likt skan­da­len kring Kungs­bac­ka FF för snart två år se­dan.

– Det har va­rit ären­den där spe­la­re har spe­lat med falskt namn, det hand­lar in­te om ett tufft kli­mat ut­an att man lu­ras.

Men även and­ra ty­per av långa av­stäng­ning­ar ökar och det är of­ta do­ma­ren som står i skott­glug­gen.

– Det vi har haft det se­nas­te som gett långa av­stäng­ning­ar är när man gett sig på do­ma­ren fy­siskt och där ser vi ald­rig emel­lan fing­rar­na. De fal­len har vi in­te sett många av för­ut, sä­ger Gu­nil­la Gustafs­son och fort­sät­ter.

– Det är det vi ser som ökar, att man ger sig på do­ma­ren. Året som gick var det myc­ket kon­tro­ver­ser mel­lan spe­la­re och do­ma­re och klart att det vi­sar på ett hår­da­re kli­mat på pla­nen. Jag kan in­te se att det är hår­da­re kli­mat spe­la­re emel­lan ut­an det är do­ma­ren man ger sig på, mest ver­balt men även fy­siskt.

Gu­nil­la Gustafs­son sä­ger ock­så att en grupp stic­ker ut som över­re­pre­sen­te­rad i sta­tisti­ken över gu­la kort och re­gel­brott.

– De som har flest var­ning­ar är poj­kar mel­lan 15-20 år, det känns som att den ge­ne­ra­tio­nen in­te är va­na att få till­sä­gel­ser och att folk sät­ter ner fo­ten mot dem. De tror att det hjäl­per att gå fram och käf­ta emot och då får vi kon­tro­ver­ser mel­lan spe­la­re och do­ma­re, sä­ger Gustafs­son.

EF­TER EN IN­CI­DENT får all­tid de be­rör­da klub­bar­na ge sin version av vad som hänt i ett skrift­ligt ytt­ran­de. Många av­fär­dar det slent­ri­an­mäs­sigt med att det än­då in­te spe­lar nå­gon roll. Gu­nil­la Gustafs­son me­nar att det är helt fel.

– Vi har ju en na­tio­nell be­straff­ningsmall där det står vad var­je be­straff­ning ska va­ra värd, den hål­ler vi ju oss till, man ska in­te bli be­dömd oli­ka på oli­ka håll. Men vi kan of­ta dö­ma lind­ri­ga­re än vad mal­len sä­ger och det har be­ty­del­se med de ytt­ran­den som man skri­ver in till oss. Det gör of­ta att vi drar av nå­gon match, sä­ger Gustafs­son. Hur of­ta hän­der det att en spe­la­re fri­as ef­ter att ni grans­kat ären­det?

– Det är ovan­ligt att vi fri­ar helt och hål­let, då är det of­ta nå­got som in­te stäm­mer. Att do­ma­ren har vi­sat ut fel per­son till ex­em­pel.

Bild: MA­TIL­DA AHLBERG/BILDBYRÅN/AR­KIV

TUFFT IBLAND. Många var­ning­ar kom­mer ef­ter dis­kus­sio­ner med do­ma­ren. De här spe­lar­na från Hit­tarp har ing­et med ar­ti­keln att gö­ra ut­an an­vänds en­bart som il­lust­ra­tion

Bild: PRI­VAT

ORD­FÖ­RAN­DE. Gu­nil­la Gustafs­son är ord­fö­ran­de i så­väl HFF:S di­sci­plin­kom­mit­té som i elit­för­e­ning­en Kungs­bac­ka DFF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.