På väg till­ba­ka med hjälp av golf

Hallands Nyheter - - Sporten - MIKAEL MARTINS­SON 010-471 52 47 mikael.martins­son@hn.se

Pe­der Berg­dahl äls­ka­de golf. Så drab­ba­des han av en stro­ke. Men han fort­sat­te att spe­la. – Det har va­rit en myc­ket bra re­ha­bi­li­te­ring. Och nu sat­sar Fal­ken­bergs GK på handigolf.

För Pe­der Berg­dahl var det själv­klart att stäl­la upp när Fal­ken­bergs GK:S bil­da­de en han­di­kapp­kom­mit­té. Klub­ben vill pro­fi­le­ra sig där och loc­ka nya spe­la­re.

– Nå­got år ef­ter hjärn­blöd­ning­en bör­ja­de jag spe­la igen och det har verk­li­gen hjälpt. Min vänst­ra si­da fun­ge­rar in­te, jag kan stöd­ja på be­net men har ing­en cir­ku­la­tion och ar­men fun­ge­rar in­te. Han slår med en arm. – Gol­fen har vart vik­tig för mig. Nu kan jag gå runt ba­nan även om det är job­bigt på vis­sa stäl­len. Att an­pas­sa ba­nan vo­re väl­digt bra, sä­ger han.

ATT HAN­DI­KAP­PAN­PAS­SA ba­nan i Fal­ken­berg in­ne­bär att rö­rel­se­hind­ra­de kan ta sig runt på ett en­kelt sätt.

– Det är en mål­grupp vi in­te haft in­nan. Nu ska vi job­ba för att han­di­kap­pan­pas­sa he­la an­lägg­ning­en, sä­ger Lars Dahl­ström, sek­re­te­ra­re i kom­mit­tén. Det är en nio per­so­ner stark grupp som har sto­ra pla­ner.

– JAG TROR att mål­grup­pen kan va­ra jät­tes­tor och gol­fen vill ju växa. I mitt ar­be­te kom­mer jag att tän­ka på hur vi kan han­di­kap­pan­pas­sa var­je hål i fort­sätt­ning­en, sä­ger ban­che­fen Pa­trik To­ge­lid.

Han har bör­jat med två av hå­len. Men det finns 25 kvar...

– Det kom­mer att ta tid och kos­ta peng­ar. Ba­ra ba­nan be­räk­nar jag att den går på sju mil­jo­ner för att an­pas­sa den helt, sä­ger Pa­trik.

– Och ing­et görs in­nan det är fi­nan­si­e­rat med bi­drag, sä­ger Lars Dahl­ström.

Re­dan klart är att de pla­ne­ra­de två stu­di­or­na och ran­chen kom­mer att va­ra han­di­kap­pan­pas­sa­de.

– Vi ska bör­ja med tek­nik­trä­nings­grup­per in­om­hus i stu­di­on, sä­ger Karl-jo­han Karls­son, som dri­ver verk­sam­he­ten på klub­ben.

KLUB­BEN HAR SÖKT peng­ar från all­män­na arvs­fon­den men fått av­slag. De kom­mer att för­sö­ka igen.

– Det här är ing­et som kom­mer att drab­ba med­lem­mar­na eko­no­miskt. Och ba­nan kom­mer in­te hel­ler att på­ver­kas vil­ken kanske någ­ra med­lem­mar trott. Allt kom­mer ba­ra att bli bätt­re, hå­len blir lät­ta­re till­gäng­li­ga, bran­ta bac­kar tas bort, det blir mer hård­be­lägg­ning på vä­gar­na till ex­em­pel, sä­ger Pa­trik To­ge­lid.

”Nu ska vi job­ba för att han­di­kap­pan­pas­sa he­la an­lägg­ning­en.”

LARS DAHL­STRÖM Fal­ken­bergs GK:S han­di­kapp­kom­mit­té

DEN 20 MAJ är det Gol­fens dag och då kom­mer Fal­ken­bergs GK att spe­ci­ellt för Hal­land ha vis­ning och in­for­ma­tion om handigolf.

– Vi ska vi­sa utrustning och in­for­me­ra. Svenska Golf­för­bun­det har bör­jat ta­la mer om handigolf och de har myc­ket bra in­for­ma­tion som hand­lar om vil­ka möj­lig­he­ter det finns, hur klub­bar ska be­mö­ta de som kom­mer och hur man kan trä­na, sä­ger Lars Dahl­ström.

Hen­rik Sten­son är am­bas­sa­dör för handigolf i Sverige och han har bland an­nat skänkt tre Po­wer­gol­fer. Des­sa gör att ex­em­pel­vis ben­för­la­ma­de kan ta sig runt på ba­nan och spe­la.

Bild: OLA FOLKESSON

NY MÅL­GRUPP. Fal­ken­bergs Golf­klubb star­tar upp han­di­kapp-an­pas­sat golfspel

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.