Golf­seg­ra­ren får gö­ra sig re­do för lum­pen

Hallands Nyheter - - Sporten -

GOLF: Kim Si-woos se­ger i The Play­ers Cham­pi­ons­hip, som den yngs­te nå­gon­sin, skul­le kun­na bli av­stam­pet mot en myc­ket lyc­ko­sam golf­kar­riär.

Men i stäl­let mås­te den 21-åri­ge syd­ko­re­a­nen ta pa­us från gol­fen för att in­stäl­la sig för mi­li­tär­tjänst­gö­ring un­der minst 21 må­na­der.

Att vin­na stor­täv­ling­en i Flo­ri­da, som kal­las för den fem­te ma­jorn, ger ho­nom inga för­de­lar.

– Jag öns­kar att jag ha­de fått det. Men oav­sett segern mås­te jag gö­ra mi­li­tär­tjänst­gö­ring­en, jag är re­do för det, sä­ger Kim.

Han har än­nu in­te be­stämt sig när han ska läm­na tour­spe­let i USA för att gö­ra lum­pen i hem­lan­det. Segern gjor­de att Kim får spe­la på Pga­tou­ren i USA fem år fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.