Tre Kro­nor kan tving­as till Pa­ris

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS WALLIN TT

Stan­na kvar i Köln el­ler ta tå­get till Pa­ris? Grup­pav­slut­ning­en av­gör var Tre Kro­nor kom­mer spe­la sin Vm-kvarts­fi­nal. – Det är li­te spe­ci­ellt, det är det, sä­ger lag­le­da­ren Put­te Köhler.

VM 2015 och VM 2016 har två sa­ker ge­men­samt: Tre Kro­nor tving­a­des by­ta spe­lort till kvarts­fi­na­ler­na – och för­lo­ra­de.

I år kan Sverige drab­bas av en ny ”flytt”.

KÖLN KAN BLI Pa­ris.

– Vi gör ing­en stor af­fär av det här, det är som det är. Det är ba­ra rät­ta in sig. Se­dan är det klart att det vo­re en för­del att va­ra kvar, där man är inru­tad, sä­ger Put­te Köhler, Tre Kro­nors lag­le­da­re.

– Men det gäll­de att vin­na grup­pen och det gör vi ju in­te. Förs­ta mat­chen var vik­tig, det viss­te vi ju att den för­mod­li­gen skul­le va­ra men nu blev det som det blev.

Var Sverige får spe­la sin kvarts­fi­nal ser ut att bli ett sent be­sked.

För att Sverige ska va­ra kvar i Köln krävs se­ger mot Slo­va­ki­en, kloc­kan 12.15, se­dan ska USA för­lo­ra mot Ryss­land och Lett­land ta hand om ma­jo­ri­te­ten av po­äng­en i mö­tet med Tyskland.

OM NÅ­GOT AV det­ta in­te går blå­gul väg, ja, då blir att ta ett ti­digt tåg till Pa­ris i mor­gon.

– Beske­det kom­mer vi för­mod­li­gen in­te få för­rän ef­ter sista mat­chen, Lett­land–tyskland. Och det in­ne­bär att vi mås­te för­be­re­da oss för att va­ra kvar och att åka i väg, sä­ger Köhler.

Sam­ti­digt är in­te lands­lags­che­fen oro­lig. Han sä­ger att spe­lar­na är va­na att rö­ra på sig och att In­ter­na­tio­nel­la ishoc­key­för­bun­det har en bra lo­gis­tisk plan.

– Det är för­be­rett för trans­por­ter till Pa­ris. Re­dan för ett an­tal må­na­der se­dan kun­de vi väl­ja bland någ­ra tåg­ti­der, och då val­de vi 07.44 på ons­dag, sä­ger Köhler.

Han vill dock helst slip­pa fjol­å­rets in­ci­dent, då Tre Kro­nor tving­a­des stäl­la in trä­ning­en i S:t Pe­ters­burg.

– Då för­svann ju last­bi­len med ma­te­ri­a­let. Nu är tan­ken att ma­te­ri­a­let ska gå vid mid­natt, så fort de hin­ner pac­ka. Det ska va­ra fram­me ti­digt på mor­go­nen. Vi ska ju trä­na där ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.