Bäck­ström vill av­slu­ta som vin­na­re

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖRAN SUNDBERG TT

Ef­ter yt­ter­li­ga­re en slut­spels­be­svi­kel­se med Washing­ton kom frå­gan om Vm-spel per­fekt. Nick­las Bäck­ström, 29, vill ing­et hell­re än att av­slu­ta sä­song­en som en vin­na­re.

– Det är per­fekt att få tän­ka på nå­got an­nat. Vi har ett bra lag på papp­ret här, men sam­ti­digt ska vi pre­ste­ra ock­så, sä­ger han.

Det gjor­de Washing­ton­stjär­nan di­rekt när han kom till Köln i sön­dags.

Han gjor­de ett mål och en as­sist i se­ger­mat­chen mot Dan­mark, 4–2, och det blixt­ra­de om ked­jan med Wil­li­am Ny­lan­der (2+1) och Oscar Lind­berg (0+1).

SÅ TILL DEN mil­da grad att Bäck­ström själv blev nå­got för­vå­nad.

– Li­te kanske, men sam­ti­digt är det ett gott tec­ken. Vi fick myc­ket puck­tid i bör­jan av mat­chen och det un­der­lät­tar, se­dan för­sö­ker vi job­ba bra till­sam­mans. Även om det var bra så finns det sa­ker som kan för­bätt­ras.

Bäck­ström ha­de Mi­chael Ny­lan­der som lag­kam­rat i Washing­ton när han flyt­ta­de till NHL och har där­för känt 21-åri­ge Wil­li­am i många år.

– De gil­lar ju att pas­sa puc­ken och är bra skrid­sko­å­ka­re. De har och ha­de det mesta bå­da två, sä­ger han om lik­he­ter­na.

”Bäc­kis” tog ett snabbt be­slut att åka till VM. Washing­ton slogs ut i tors­dags mor­se, svensk tid, och två dygn se­na­re var han i Köln.

– Krop­pen kän­des bra och ge­ne­rellt sett har vi haft mind­re is­tid i grundse­ri­en. Se­dan är det så klart väl­digt kul att kom­ma hit, sä­ger han.

STJÄR­NA. Nick­las Bäck­ström tve­ka­de in­te när han fick frå­gan om han vil­le spe­la VM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.