Stu­kad Dahl­ström dröm­mer om me­dalj

Hallands Nyheter - - Sporten - LAS­SE MANNHEIMER TT

Os-dröm­men har fått sig en re­jäl törn. Men trots att vägen dit har bli­vit kro­kig, är må­let det­sam­ma för Em­ma Dahl­ström: me­dalj i Py­e­ong­chang 2018. – Jag kanske kom­mer star­ka­re ur det här, sä­ger den kors­bands­ska­da­de fre­eski­ing­s­tjär­nan.

I den gnist­ran­de poo­len, med Me­del­ha­vet åt det ena hål­let och den sto­ra ho­tel­lan­lägg­ning­en åt det and­ra, pro­me­ne­rar Em­ma Dahl­ström och Sa­ra Hector fram och till­ba­ka, fram och till­ba­ka.

Al­pinå­ka­ren Hector har ti­di­ga­re själv gått ige­nom en lång re­ha­bi­li­te­ring ef­ter en svår knä­ska­da och vet vad det in­ne­bär.

– Jag för­sö­ker ge hen­ne någ­ra tips på öv­ning­ar och så, li­te grand vad hon kan tän­ka på. Det är in­te sam­ma ska­da, men jag vet än­då vad det in­ne­bär med re­hab, sä­ger Sa­ra Hector.

FÖR EM­MA DAHL­STRÖM är det nytt – det är en må­nad se­dan hon drog av kors­ban­det i sitt hög­ra knä – och hon su­ger åt sig av tip­sen.

– Jag var skit­less när jag fick re­da på det, det var rik­tigt drygt. Men nu har det bör­jat loss­na li­te, jag kan ta mig runt i al­la fall, sä­ger Em­ma.

Ef­ter en sä­song med Vm-sil­ver i slo­pe­sty­le och to­tal­se­ger i big air­cu­pen såg Em­ma Dahl­ström ut som ett starkt me­dalj­hopp in­för OS i Py­e­ong­chang (en­dast slo­pe­sty­le är med på Os-programmet).

Det är hon fort­fa­ran­de, om hon tar sig dit. Vägen dit blev dock be­tyd­ligt bö­ki­ga­re när hon lan­da­de fel ef­ter ett hopp un­der en upp­vis­nings­täv­ling i Italien.

Un­der det på­gåen­de Os-läg­ret i Ko­lim­ba­ri på nord­väst­ra Kre­ta är det in­te tal om någ­ra högin­ten­si­va trä­nings­pass för 24-åring­en, som hal­tar runt med hö­ger­be­net i ban­dage.

– DET ÄR rik­tigt varmt och ”gôtt” här, men just nu är jag väl­digt rast­lös, det är svårt att hål­la trä­ning­en på en hög ni­vå. Det var jäk­ligt segt att dra på sig det här in­för en så pass vik­tig sä­song, det är ing­en op­ti­mal upp­ladd­ning in­för ett OS di­rekt.

– Men det är skönt att det är som­mar nu, det job­bi­gas­te kom­mer att va­ra när al­la and­ra går på snö och man själv får sit­ta i gym­met och rutt­na.

Hon ope­re­ra­de knä­et den 20 april. Så­här en knapp må­nad se­na­re är det full fo­kus på rör­lig­het och styr­ka, och först i slu­tet av ok­to­ber hop­pas hon kun­na va­ra till­ba­ka och trä­na på snö.

– Jag kan ju in­te dep­pa ihop i en hög, jag mås­te gö­ra det bäs­ta av det. Jag siktar fort­fa­ran­de på OS och det är värl­dens bäs­ta mo­rot att ha.

En för­del kan va­ra att hon i prin­cip har va­rit med om det här för­ut. In­för OS i Sotji ha­de Dahl­ström ock­så sto­ra ska­de­be­kym­mer, och då räck­te det än­då till en fem­te­plats i Os-fi­na­len i slutän­dan.

– Jag ha­de bru­tit höf­ten och dra­git på mig två stu­ka­de fot­le­der, to­talt var jag bor­ta ett helt år. Då var det gans­ka tufft att men­talt kom­ma till­ba­ka till en hög ni­vå, minns jag. Men jag hop­pas att jag har lärt mig av den re­san. Jag vill till OS och le­ve­re­ra. För­ra gång­en var jag nöjd med att ta mig till fi­nal, men nu siktar jag på top­pen.

EM­MA DAHL­STRÖM FANNS in­te med på SOK:S lis­ta över de id­rot­ta­re som i hel­gen togs ut i den förs­ta Os­trup­pen. Nu mås­te hon in­te ba­ra åter­häm­ta sig från ska­dan, hon mås­te där­ef­ter över­ty­ga SOK om att hon är till­ba­ka i till­räck­lig form för att ha på OS att gö­ra.

– Jag är li­te rädd för att jag, när jag ska gå på snö, mås­te stres­sa igång åk­ning­en. Det är då näs­tan al­la hal­kar till­ba­ka i re­hab­pro­ces­sen. Jag skul­le gär­na slip­pa stres­sen, men vi har två världs­cu­per i ja­nu­a­ri och det är dem jag får sik­ta på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.