Nu ar­be­tar Stor­ma­re med si­na eg­na pro­jekt

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

”Jag har job­bat 30 år åt and­ra idi­o­ter.”

PE­TER STOR­MA­RE

Pe­ter Stor­ma­re är fär­dig med att job­ba för and­ra – nu är det ba­ra de eg­na pro­jek­ten som gäl­ler. Det förs­ta av des­sa, Swe­dish dicks har bli­vit Vi­aplays mest sed­da se­rie och nu bör­jar den sän­das på TV3.

Swe­dish dicks med Pe­ter Stor­ma­re och Jo­han Glans hand­lar om två svenska pri­vat­de­tek­ti­ver i Los Ang­e­les och skul­le kun­na be­skri­vas som en kom­pis­s­nut­se­rie för dem som gil­lar svensk hu­mor i kom­bi­na­tion med små­ski­ti­ga Los Ang­e­les-mil­jö­er.

EN­LIGT STOR­MA­RE SJÄLV är Swe­dish dicks dess­utom det förs­ta ste­get i en ny kar­riär­rikt­ning för skå­de­spe­la­ren.

– För många år se­dan be­stäm­de jag att den sista lil­la tårt­bi­ten i min kar­riär skul­le jag äg­na mig åt mi­na eg­na pro­jekt. Jag har job­bat 30 år åt and­ra idi­o­ter, sä­ger Pe­ter Stor­ma­re. Hur kom­mer det sig att det tog 30 år?

– Det var pre­des­ti­ne­rat. Jag följ­de min egen röst från Ar­brå till Hol­ly­wood – det skul­le va­ra en bra ti­tel på en bok för­res­ten – men jag har ba­ra ve­tat. Låt det lig­ga, en dag kom­mer det att hän­da.

Tv-se­ri­en är allt­så Pe­ter Stor­ma­res egen idé. Han kom på den för un­ge­fär sex år se­dan och fy­ra år se­na­re pa­ra­de han ihop sig med Pe­ter Sett­man som age­rar pro­jekt­le­da­re.

Trots att Stor­ma­re har haft en lång och fram­gångs­rik kar­riär har han ti­di­ga­re sagt att han med Swe­dish dicks för förs­ta gång­en kan tit­ta på sig själv ut­an att bli il­lamå­en­de.

– Jag vet in­te om du tit­tar på bil­der från se­mestern och tän­ker vad snygg jag är i bad­dräkt – men de fles­ta ak­tö­rer tyc­ker in­te om att se på sig själ­va. Man ser ba­ra skit. Jag ser ba­ra en stor nä­sa och ett jät­te­an­sik­te. Vad för­änd­ra­des?

– Jag tyck­te att vi har fått ihop så bra ka­rak­tä­rer. Jag tit­ta­de på mig själv in­te som Pe­ter ut­an som Ing­mar (Stor­ma­res roll­fi­gur är döpt ef­ter Ing­mar Berg­man).

SWE­DISH DICKS HAR sålts till det ame­ri­kans­ka bo­la­get Lions­ga­te och kom­mer att sän­das i ame­ri­kansk tv, men det är in­te klart när. Hu­morn är skri­ven för svens­kar av svens­kar, men Stor­ma­re tror att den ame­ri­kans­ka publi­ken är re­do för se­ri­en i och med att hu­mor i halv­tim­mes­for­ma­tet

Bild: CHRISTIAN GUSTAVSSON

SVENSKA DECKARE. Se­ri­en Swe­dish dicks är ett hjär­te­pro­jekt för Pe­ter Stor­ma­re. I den spe­lar han och Jo­han Glans pri­vat­dektek­ti­ver i Los Ang­e­les.

Bild: CHRISTIAN GUSTAVSSON

FÖ­RE­BIL­DER. Pe­ter Stor­ma­res in­ten­tion med tv-se­ri­en var att gö­ra ett Twin Pe­aks med Mon­ty Pyt­honin­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.