Fakta:

Pe­ter Stor­ma­re

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LYDIA FARRAN-LEE/TT

* Pe­ter Stor­ma­re in­led­de sin kar­riär som scen­ar­be­ta­re på Dra­ma­ten och gick scen­sko­lan i Stockholm 1978–81. Då byt­te han ef­ter­namn till Stor­ma­re från Storm, ef­tersom det fanns en an­nan skå­de­spe­la­re i Stockholm med sam­ma namn.

* Un­der sin tid på Dra­ma­ten ar­be­ta­de han of­ta med Ing­mar Berg­man och sä­ger till TT att ”pap­pa Ing­mar” är den han lärt sig mest av un­der si­na år i bran­schen.

* 1996 fick han sitt in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­brott i re­gi­brö­der­na Co­ens låg­bud­get­suc­cé Far­go där hans roll­fi­gur tryc­ker ner Ste­ve Busce­mis di­to i en flishugg.

* Se­dan dess har han bland an­nat va­rit med i The big Le­bowski, Se­in­feld, Dan­cer in the dark, Pri­son bre­ak och svenska Mid­natts­sol. Käl­la: Stif­tel­sen Ing­mar Berg­man, Imdb.com

har ut­veck­lats un­der de se­nas­te åren.

– Jag tror att det är bra taj­ming. Jag ska in­te kal­la det en re­vo­lu­tion i hur halv­tim­mes­hu­morn ser ut, men det finns mer plats för det ud­da. Om Mon­ty Pyt­hon ha­de kom­mit i dag ha­de det haft en stor publik, det ha­de det in­te i USA för 40 år se­dan. Men nu är unga va­na vid Youtu­be och un­der­tex­ter och pro­gram från he­la värl­den.

Mon­ty Pyt­hon är för öv­rigt en in­spi­ra­tions­käl­la för Pe­ter Stor­ma­re i hans nya roll som kre­a­tör.

– Den (Swe­dish dicks) är li­te an­norlun­da. Min dröm var att gö­ra Twin Pe­aks med Mon­ty Pyt­honin­slag. Det är ka­rak­tä­rer man får föl­ja och de är van­li­ga här i Los Ang­e­les, men kanske li­te ex­o­tis­ka i Sverige. Men vi har sam­ma pro­blem, vi mås­te lö­sa vår ex­i­sten­ti­el­la till­va­ro här på jor­den, sä­ger han.

Swe­dish dicks bör­ja­de sän­das i TV3 och Vi­a­free den 15 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.