Fler be­bi­sar döps ef­ter Star wars-bov

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Det kan tyc­kas li­te kons­tigt att dö­pa sin son ef­ter en mor­disk filmskurk. Men allt fler ame­ri­kans­ka för­äld­rar dö­per si­na sö­ner till Ky­lo – möj­ligt­vis in­spi­re­ra­de av Adam Dri­vers on­de roll­fi­gur Ky­lo Ren i Star wars: The for­ce awa­kens.

Ky­lo klätt­rar från plats 2368 till 901 på den år­li­ga sam­man­ställ­ning­en över namn på USA:S ny­föd­da poj­kar för­ra året, vil­ket är den störs­ta ök­ning­en, skri­ver In­de­pen­dent.

På lis­tan finns fler möj­li­ga po­pu­lär­kul­tu­rel­la tren­der. Ado­nis, som hu­vud­per­so­nen he­ter i Rocky-fil­men Creed, har för­dubb­lats i po­pu­la­ri­tet jäm­fört med 2015.

Sam­ti­digt står an­ta­let flic­kor som döps till Cait­lyn för listans en­skilt störs­ta ras. Kan­hän­da en ef­fekt av re­a­li­ty­stjär­nan Cait­lyn Jen­ners upp­märk­sam­ma­de köns­kor­ri­ge­ring 2015, skri­ver Ti­me. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.