Isa­bel­le Hup­pert gör li­vet till en schla­ger

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

När Ab­ba vann schla­ger-em i Brighton kom den ita­li­ens­ka lå­ten tvåa. Men den frans­ka ko­me­din Sou­ve­nir skri­ver om histo­ri­en – i fil­men kom­mer den frans­ka sång­ers­kan Lil­li­a­ne tvåa, vil­ket le­der till att hon ome­del­bart glöms bort.

– Ab­ba snod­de förstap­lat­sen från mig, sä­ger Isa­bel­le Hup­pert med ett skratt.

EN­LIGT STORYN i Sou­ve­nir gjor­de för­lus­ten att Lil­li­a­nes kar­riär gick åt sko­gen. Nu­me­ra job­bar hon vid det lö­pan­de ban­det i en fa­brik som till­ver­kar pa­té. Hon bor en­sam och till­bring­ar kväl­lar­na med att dric­ka fram­för tv:n.

Men hen­nes be­tyd­ligt yng­re kol­le­ga Je­an kän­ner igen och tar kon­takt med den i bör­jan mot­vil­li­ga Lil­li­a­ne.

Det le­der till att de in­le­der ett för­hål­lan­de och till att Je­an bör­jar över­ty­ga hen­ne om att gö­ra come­back och stäl­la upp i årets schla­ge­rem. Och jo då, Isa­bel­le Hup­pert sjung­er i fil­men.

– Att sjunga fram­för ka­me­ran… om du in­te tyc­ker om att hö­ra mig sjunga är det risk­fyllt, sä­ger hon med ett le­en­de.

FIL­MEN HAND­LAR OM en äld­re kvin­na och en ung man som har en sex­u­ell re­la­tion, men Hup­pert tyc­ker in­te det är så myc­ket att hänga upp sig vid.

– För mig är det in­te det cen­tra­la te­mat i fil­men, sä­ger hon.

– Kär­nan i storyn är mer den re­sa som den kvin­nan gör. Det är en be­rät­tel­se om nå­gon som väx­lar om i li­vet, en be­rät­tel­se om nå­gon som går från ett liv i of­fent­lig­he­ten till ett pri­vat liv. Jag tyc­ker ock­så om det­ta med att hon kom tvåa ef­ter

Bild: RICHARD SHOTWELL

NY ROLL. Isa­bel­le Hup­pert no­mi­ne­ra­des till en Oscar för sin in­sats i El­le. Nu är hon ak­tu­ell i den nå­got lätt­sam­ma­re fil­men Sou­ve­nir.

Bild: LEIF R JANS­SON/TT/AR­KIV

STAL SEGERN. Ab­bas vinst i Eurovision Song Con­test 1974 spe­lar en vik­tig roll i fil­men Sou­ve­nir.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.