Fakta:

Isa­bel­le Hup­pert

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUNNAR REHLIN/TT

1953 i Pa­ris.

De­bu­te­ra­de på film i Cé­sar och Ro­sa­lie 1972, men fick sitt sto­ra ge­nom­brott i Spetsknypplers­kan 1977. Har med­ver­kat i över 90 film- och tv-pro­duk­tio­ner och pris­be­lö­nats för rol­ler i fil­mer som Pi­a­nis­ten av Mi­chael Ha­ne­ke (2001), Ce­re­mo­nin av Clau­de Chabrol (1995) och El­le av Paul Ver­ho­e­ven (2016). Har ock­så sam­ar­be­tat med re­gis­sö­rer som Bertrand Ta­ver­ni­er, Je­an-luc Go­dard, Cla­rie De­nis och Fran­co­is Ozon. * Ak­tu­ell i: Sou­ve­nir som får svensk bi­opre­miär den 19 maj. * * Ab­ba. Hon fick ald­rig upp­le­va den full­stän­di­ga fram­gång­en.

SOU­VE­NIR HAR SVENSK pre­miär sam­ti­digt som årets filmfes­ti­val i Can­nes har dra­git i gång. En av de mest emot­sed­da (och fa­vo­rittip­pa­de) fil­mer­na där är Mi­chael Ha­ne­kes nya film Hap­py end. Ett av de två pri­ser Hup­pert re­dan har vun­nit i Can­nes var för Ha­ne­kes pro­vo­ka­ti­va Pi­a­nis­ten. Och hon tyc­ker att ryk­tet om re­gis­sö­rens mör­ker och svår­mo­dig­het är fel.

– Jag har all­tid sagt att Mi­chael är myc­ket ro­lig. Den nya fil­men hand­lar om en fa­milj som bor i Ca­lais, nä­ra mi­grant­läg­ren. Det hand­lar om den­na myc­ket ri­ka fa­milj, och bor­rar sig in i de­ras pro­blem.

Ef­ter rol­ler i fil­mer som Pi­a­nis­ten och ny­li­gen ak­tu­el­la El­le är det lätt att tro att Isa­bel­le Hup­pert gil­lar pro­vo­ka­ti­va rol­ler. Och det gör hon.

– Men det får in­te va­ra pro­vo­ka­tion som själ­vän­da­mål. Det mås­te sä­ga någon­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.