King Art­hur – en me­ga­flopp

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: För sto­ra Hol­ly­wood­fil­mer be­ty­der fil­mens pre­miär­helg allt – hur myc­ket peng­ar en film spe­lar in un­der si­na förs­ta da­gar av­gör he­la dess fram­tid. En­ligt Hol­ly­wood Re­por­ter har Guy Rit­chi­es King Art­hur: Le­gend of the sword kort ef­ter sin pre­miär vi­sat sig va­ra en eko­no­misk flopp av epis­ka pro­por­tio­ner.

Fil­men, som kostat över en och en halv mil­jard kro­nor att spe­la in, drog ba­ra in 129 mil­jo­ner kro­nor från 3 702 bi­o­gra­fer i USA un­der öpp­nings­hel­gen.

En­ligt Hol­ly­wood Re­por­ter är det en av de säms­ta pre­miärsiff­ror­na nå­gon­sin för en stor­bud­get­film av King Art­hurs mått.

I fil­men syns bland and­ra Char­lie Hun­nam, Ju­de Law och Dji­mon Hounsou. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.