”Ki­na har väl­digt höga am­bi­tio­ner”

Stort in­tres­se kring jät­te­pro­jek­tet nya Si­den­vä­gen

Hallands Nyheter - - Sverige/ Världen - So­fia Eriks­son/tt

I da­gar­na två har Ki­na må­lat upp si­na vi­sio­ner för den nya Si­den­vä­gen. Men det är fort­fa­ran­de svårt att be­dö­ma hur svenska fö­re­tag kan be­rö­ras, en­ligt in­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Jo­hans­son som del­tog i mö­tet i Pe­king.

In­för världs­le­da­re och and­ra högt upp­sat­ta fö­re­trä­da­re för en rad län­der har Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping i två da­gar mark­nads­fört jät­te­i­ni­ti­a­ti­vet som om­fat­tar ett stort nät­verk av ham­nar, järn­vä­gar, vägar och in­du­stri­par­ker som syf­tar till att åter­uppli­va gam­la han­dels­vä­gar från Asi­en till Eu­ro­pa och Afri­ka.

Vis­sa ser Pe­kings ini­ti­a­tiv som del av ett geo­po­li­tiskt makt­spel me­dan Xi in­si­ste­rar på att Si­den­vä­gen är öp­pen för al­la. När det var dags att sum­me­ra topp­mö­tet fram­höll den ki­ne­sis­ka pre­si­den­ten att man lyc­kats nå brett sam­för­stånd och upp­nått po­si­ti­va re­sul­tat.

– Det är väl­digt tyd­ligt att Ki­na läg­ger väl­digt myc­ket kraft på det här och har väl­digt höga am­bi­tio­ner. Och in­tres­set är stort från många län­der, sä­ger in­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Jo­hans­son (S), som del­tog un­der mö­tets förs­ta dag.

– Jag har fört fram att vi i grun­den är po­si­ti­va till ini­ ti­a­ti­vet, men att det är vik­tigt att det sker på ett sätt som främ­jar håll­bar­het, att upp­hand­ling­ar sker med trans­pa­rens och att ar­bets­ta­gar­nas rättigheter be­ak­tas.

Men fort­fa­ran­de finns ing­et jät­te­kon­kret att för­hål­la sig till, vil­ket gör det gans­ka svårt att be­dö­ma i vil­ken ut­sträck­ning Sverige be­rörs, en­ligt Jo­hans­son:

– I vårt in­tres­se lig­ger att se vil­ka för­ut­sätt­ning­ar som finns för att svenska fö­re­tag ska kun­na va­ra med och ex­em­pel­vis läg­ga an­bud in­om ra­men för det här ini­ti­a­ti­vet. Vi ska na­tur­ligt­vis föl­ja frå­gan väl­digt no­ga. Fle­ra län­der i Eu­ro­pa – Frankrike, Tyskland, Est­land, Gre­kland, Por­tu­gal och Stor­bri­tan­ni­en – har in­di­ke­rat att de in­te tän­ker skri­va un­der ett av mö­tets topp­do­ku­ment om han­del, skri­ver ny­hets­by­rån AFP som ta­lat med en ano­nym di­plo­mat. An­led­ning­en ska va­ra att do­ku­men­tet in­te i till­räck­ligt stor ut­sträck­ning tar upp eu­ro­pe­is­ka hjär­te­frå­gor rö­ran­de in­syn i of­fent­lig upp­hand­ling och so­ci­a­la och mil­jö­re­la­te­ra­de nor­mer. Sverige var in­te med i den han­dels­pa­nel som tog upp do­ku­men­tet.

Näs­ta topp­mö­te om den nya Si­den­vä­gen, även känd som ”Ett bäl­te och en väg”, kom­mer att hål­las 2019.

FO­TO: JASON LEE/AP

Högt­fly­gan­de pla­ner. Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping på en press­kon­fe­rens i Pe­king ef­ter topp­mö­tet om de jät­te­li­ka trans­port- och in­fra­struk­tur­sats­ning­ar som ryms in­om ra­men för den nya Si­den­vä­gen.

An­na Jo­hans­son (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.