Löv­gär­det sör­jer den mör­da­de lä­ra­ren

Hallands Nyheter - - Sverige/ Världen -

I går kväll hölls en ma­ni­fes­ta­tion i Ang­e­red, norr om Gö­te­borg, för den mör­da­de lä­rar­vi­ka­ren och fot­bolls­le­da­ren. Sam­ti­digt ar­be­tar po­li­sen vi­da­re med full kraft.

En lä­rar­vi­ka­rie i 30­års­ål­dern sköts till döds in­för ögo­nen på skol­bar­nen i Löv­gär­des­sko­lan i nord­öst­ra Gö­te­borg i tors­dags. Jak­ten di­rekt ef­ter då­det led­de in­te till nå­got gri­pan­de och nu går po­li­sens ar­be­te in i ett nytt ske­de.

–Vi har job­bat med full kraft un­der hel­gen och vi fort­sät­ter med sam­ma in­ten­si­tet, sä­ger för­un­der­sök­nings­le­da­ren An­ni­ka Jo­hans­son.

– Men vi har fort­fa­ran­de ing­en som är skä­li­gen miss­tänkt, sä­ger hon.

Po­li­sen flag­gar för att ar­be­tet kan ta tid, på sam­ma sätt som det gjor­de med de upp­märk­sam­ma­de mor­den på Vår krog och bar i Gö­te­borg. Där tog det po­li­sen över ett år in­nan gär­nings­män­nen till slut kun­de åta­las och se­dan dö­mas.

I går kväll hölls en ma­ni­fes­ta­tion i Löv­gär­det mot våld till min­ne av den dö­da­de lä­ra­ren. En av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na var Amir Ka­der, känd i om­rå­det bland an­nat som le­da­re för taekwon­do­klub­ben där många ung­do­mar är en­ga­ge­ra­de.

– Vi vill vi­sa att vi är emot våld och att vi är fler än de som hål­ler på med våld.

– Det är in­te ba­ra familjen som sör­jer, he­la stads­de­len sör­jer, sä­ger han.

Han kän­de den mör­da­de lä­ra­ren och fot­bolls­le­da­ren väl.

– Var­je mor­gon när jag vak­nar hop­pas jag att allt ba­ra är en mar­dröm, sä­ger han.

Vid ma­ni­fes­ta­tio­nen del­tog ock­så ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin (MP). Un­der da­gen möt­te han re­pre­sen­tan­ter för kom­mun och sko­la.

–Barn ska tryggt kun­na gå till sko­lan och få fo­ku­se­ra på att nå kun­ska­per­na som byg­ger en fram­tid. Det är sam­häl­lets vik­ti­gas­te vac­cin mot våld och kri­mi­na­li­tet, sä­ger han till TT.

Jo­nas Dag­son/tt

FO­TO: ADAM IHSE/TT

Po­li­ser un­der­sö­ker mord­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.