FN: ”Ett ofatt­bart li­dan­de”

Hallands Nyheter - - Sverige/ Världen -

■■SYDSUDAN. FN be­skri­ver lä­get i sväl­tens Sydsudan som ett ”ofatt­bart li­dan­de”. Men sto­ra de­lar av om­värl­den re­a­ge­rar med en ax­el­ryck­ning.

Världs­or­ga­ni­sa­tio­nen väd­jar om åt­minsto­ne 1,4 mil­jar­der Usa­dol­lar för att kun­na lind­ra kri­sen, en höj­ning från de 1,2 mil­jar­der som ti­di­ga­re ef­ter­frå­gats. Men även ef­ter den ap­pel­len ha­de FN ba­ra fått in 14 pro­cent av peng­ar­na, en­ligt FN:S flyk­ting­or­gan UNHCR och Världs­livs­me­dels-programmet (WFP). (Tt­reu­ters)

FO­TO: AP/AR­KIV

Lä­get i det svält- och krigs­drab­ba­de lan­det be­skrivs som ett ”ofatt­bart li­dan­de”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.