Fakta: Ex­em­pel på Si­den­vä­gensats­ning­ar

Hallands Nyheter - - Sverige/ Världen -

■■JÄRN­VÄ­GAR To­talt 51 räls­för­bin­del­ser mel­lan eu­ro­pe­is­ka stä­der som Madrid, Lon­don och Du­is­burg och ki­ne­sis­ka met­ro­po­ler. Gods­tå­gen är dub­belt så snab­ba som frakt­far­tyg och myc­ket bil­li­ga­re än flyg­trans­por­ter. Ki­na byg­ger ock­så lin­jer söderut, till La­os och Thai­land. En vi­sion är att det en dag ska gå snab­ba per­son­tåg Lon­don–bang­kok som ska ta högst två dygn. ■■HAM­NAR Tur­ki­et: Kum­port, väs­ter om Istan­bul, har köpts av stat­li­ga ki­ne­sis­ka bolag. Pa­kis­tan: Gwa­dar vid Ara­bis­ka sjön för­binds land­vä­gen med Kash­gar i ki­ne­sis­ka Xin­ji­ang. Gwa­dar får ock­så en ny in­ter­na­tio­nell flyg­plats. ■■INDUSTRIOMRÅDEN Ma­lay­sia: I Ku­an­tan ska stål, alu­mi­ni­um och palm­ol­ja han­te­ras i stor ska­la. Vi­tryss­land: Se­dan 2014 på­går byg­get av Ki­nas störs­ta in­du­stri­om­rå­de ut­om­lands, i Minsk­om­rå­det. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.