Al-as­sad stär­ker grep­pet

Den sy­ris­ka re­ge­ring­en tar kon­troll över Da­mas­kus – i dag in­leds nya freds­sam­tal

Hallands Nyheter - - Sverige/ Världen -

Med eva­ku­e­ring­en av fle­ra re­bell­kon­trol­le­ra­de di­strikt har den sy­ris­ka re­gi­men ta­git ett steg när­ma­re full kon­troll av Da­mas­kus. Sam­ti­digt för­be­reds en ny run­da Fn-led­da freds­sam­tal i Genè­ve.

Någ­ra av de sista di­strikt som hålls av re­bel­ler i Da­mas­kus har eva­ku­e­rats och där­med gru­sat den väp­na­de op­po­si­tio­nens för­hopp­ning om att en dag ta kon­troll över hu­vud­sta­den. Eva­ku­e­ring­ ar­na har skett in­om ra­men för det så kal­la­de för­so­nings­av­tal som in­ne­bu­rit ett nytt slag mot den väp­na­de op­po­si­tio­nen, ef­ter ne­der­la­get i öst­ra Alep­po i de­cem­ber.

I om­rå­det kring Da­mas­kus kon­trol­le­ras fort­fa­ran­de ett par en­kla­ver av re­bell­ler, men de är om­ring­a­de och för­sva­ga­de. De störs­ta en­kla­ver­na lig­ger i om­rå­det som kal­las öst­ra Ghou­ta, som sträc­ker sig från hu­vud­sta­dens öst­ra för­or­ter och ut på lands­byg­den och som stått un­der be­läg­ring av Bashar al­as­sads styr­kor se­dan 2013.

”Re­ge­ring­en har ta­git ett par op­po­si­tions­kon­trol­le­ra­de kvar­ter som lig­ger pre­cis i an­slut­ning till Ghou­taen­kla­ven, var­i­från det gick tunn­lar in till den stör­re en­kla­ven.

Ut­an tunn­lar­na kom­mer re­bel­ler­na att få svårt att ord­na för­sörj­ning­en. De­ras re­dan svå­ra si­tu­a­tion har allt­så för­vär­rats”, skri­ver Aron Lund, som skri­vit böc­ker om det sy­ris­ka in­bör­des­kri­get, i en kom­men­tar till TT.

Bashar al-as­sad har för­sökt att ta till­ba­ka Ghou­taen­kla­ven, som är det störs­ta re­bell­kon­trol­le­ra­de om­rå­det i Syrien, se­dan re­bel­ler­na ur­sprung­li­gen tog kon­trol­len där för fem år se­dan. Stän­di­ga in­ter­na stri­dig­he­ter re­bell­ler­na emel­lanw ökar chan­ser­na att lyc­kas. Men det kom­mer nog än­då att ta ett tag, en­ligt Aron Lund.

”Det finns fort­fa­ran­de gott om väl be­fäs­ta front­lin­jer och tungt be­väp­nad op­po­si­tions­ge­ril­la i om­rå­det sam­ti­digt som re­ge­ring­en har ont om sol­da­ter och mås­te ta det säk­ra fö­re det osäk­ra. As­sad ver­kar räk­na med att om­rå­det är un­der kon­troll och kan bry­tas ned steg­vis ge­nom eko­no­misk bloc­kad, pe­ri­od­vi­sa an­fall och för­hand­ling­ar med de oli­ka re­bell­grup­per­na in­ne i en­kla­ven”, skri­ver han.

Nya Fn-led­da freds­för­hand­ling­ar in­leds i Genè­ve i dag men överskug­gas av de kon­kur­re­ran­de sam­tal i Asta­na som Ryss­land, Iran och Tur­ki­et or­kest­re­rar. Trots många för­ sök har Fn­sam­ta­len in­te nått kon­kre­ta re­sul­tat me­dan en upp­gö­rel­se i Asta­na lett till en över­ens­kom­mel­se om att ska­pa fy­ra eldupp­hör­zo­ner in­ne i Syrien.

Bashar al-as­sad be­skrev ny­li­gen Fn­för­hand­ling­ar­na som ett mö­te för me­di­er­na, me­dan han hyl­la­de fram­ste­gen i Asta­na. Men FN:S fredsmäk­la­re Staf­fan de Mistu­ra på­pe­kar att Da­mas­kus skic­kat en stor de­le­ga­tion på hög ni­vå till mö­tet Genè­ve, som vän­tas på­gå i fy­ra da­gar.

So­fia Eriks­son/tt

FO­TO: AP

Fort­satt eva­ku­e­ring. På bil­der från den of­fi­ci­el­la sy­ris­ka ny­hets­tjäns­ten Sa­na vi­sas hur bus­sar eva­ku­e­rar män­ni­skor från den nord­öst­ra stads­de­len Bar­zeh i sy­ris­ka hu­vud­sta­den.

Staf­fan de Mistu­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.