So­fia He­lin i ny tysk spi­ons­e­rie

Hallands Nyheter - - Tv Guide - He­le­na Björkvall

I se­ri­en spe­lar So­fia He­lin en svensk-eng­elsk kvin­na, Lau­ren Fa­ber, som ar­be­tar som ana­ly­ti­ker för den brit­tis­ka sä­ker­hets­tjäns­ten och är sta­tio­ne­rad i Väst­ber­lin. Hon blir upp­rag­gad av den öst­tys­ke Lars We­ber (Tom Schil­ling), en så kal­lad Ro­meo-agent med upp­drag att för­fö­ra och se­dan spi­o­ne­ra på väst­tys­ka kvin­nor som job­bar på för­svars­myn­dig­he­ter.

So­fia He­lin be­skri­ver sin roll­fi­gur som en kvin­na som bi­ter ihop, står till­ba­ka och all­tid hål­ler fär­gen.

– Lau­ren Fa­ber är en oer­hört kom­pe­tent, in­tel­li­gent och kul­ti­ve­rad kvin­na som in­te krä­ver någon­ting för sig själv. Hon har kvävt sin lust, så när Ro­meo-agen­ten dy­ker upp är hon ett tack­samt ob­jekt, sä­ger So­fia He­lin.

”Bron”-skå­di­sen So­fia He­lin har en av hu­vud­rol­ler­na i den nya tysk-eng­els­ka dra­ma­se­ri­en ”Ber­lin – un­der sam­ma him­mel”.

Fo­to: Bernd Schul­ler/be­ta Film

Se­ri­en ”Bron” har gett So­fia He­lin en rad in­ter­na­tio­nel­la upp­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.