Krö­gar­pa­ret drar på med allt de kan

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - Malin Ei­re­felt 0721-91 12 67 ∙ malin.ei­re­felt@hn.se

2014 köp­te Per och Han­na Eriks­son kro­gen Gustaf Bratt. De har lärt sig myc­ket se­dan dess – ex­em­pel­vis vad fal­ken­ber­gar­na har för re­la­tion till mu­si­kern Jo­han Ör­jans­son.

Kro­gen släpp­te ny­li­gen som­ma­rens mu­siks­che­ma. Krö­gar­na Han­na och Per Eriks­son sat­sar på myc­ket li­ve­mu­sik, fy­ra da­gar i vec­kan, och ba­ra lo­ka­la ar­tis­ter.

– Mu­sik­li­vet i Fal­ken­berg är så otro­ligt bra. Vi vill vi­sa upp det, sä­ger Per Eriks­son.

Dess­utom är det ett sätt att sär­skil­ja sig i Fal­ken­bergs ute­liv.

– Den and­ra ak­tö­ren i sta­den är Stål­boms. Men vi kon­kur­re­rar in­te. De har sto­ra, rik­skän­da ar­tis­ter. Många pla­ne­rar långt i för­väg och kö­ar till bil­jett­släpp. Vi är myc­ket för spon­ta­ni­tet. Här finns myc­ket plats och vi har gans­ka lå­ga pri­ser i en­tré, 80-150 kro­nor un­der mu­sik­kväl­lar­na.

PÅ MÅNDAGAR BLIR det, som ti­di­ga­re, rock på in­om­hus­sce­nen. På fre­da­gar spe­lar Pe­ter Jag­born Band.

– De ska de ha med sig en gäst var­je fre­dag, ock­så den lo­kal.

På lör­da­gar spe­lar band i blan­da­de gen­rer.

– Det blir reg­gae, för förs­ta gång­en se­dan vi tog över, med Will­man. Och så ska fjol­å­rets störs­ta över­rask­ning, Vän­ner med en bil, spe­la ute en lör­dag, sä­ger han.

Stor­ban­det som spe­lar Hå­kan Hell­ström-co­vers spe­la­de in­om­hus en mån­dag 2016.

– Jag ha­de ald­rig hört ta­las om dem ti­di­ga­re men det kom hur myc­ket folk som helst. Det var lätt 500 per­so­ner här. Jag har ald­rig va­rit med om nå­got lik­nan­de. Så i som­mar får de spe­la ute.

Och så har vi ons­da­gar­na. Jo­han Ör­jans­son är en lo­kal ar­tist som har spe­lat egen mu­sik på Bratts gård som­mar ef­ter som­mar.

– Det är någon­ting kons­tigt med ho­nom. Nå­got vi in­te för­stod in­nan vi tog över Bratt. De gam­la ägar­na, John och Kril­le, sa: ”Vän­ta och se”. Nu har pa­ret sett. – Det är nå­got ma­giskt med de

kväl­lar­na. Det kvit­tar vad det är för vä­der. Även om det stor­mar är det fullt. Många har ringt och bo­kat bord för al­la ons­da­gar. Det är rätt häf­tigt.

LÖR­DA­GEN 29 JU­LI ska Jo­han Ör­jans­son spe­la Kent-lå­tar.

– Det är en per­son­lig dröm för mig och Jo­han Ör­jans­son. Vi har vux­it upp med lå­tar­na Blå­jeans och 747.

Först tänk­te de gö­ra det li­tet och av­ska­lat in­om­hus.

– Men så satt vi en dag och drack kaf­fe och sa ”Ska vi in­te dra på med allt vi ba­ra kan?”. Och så blev en lör­dag le­dig. Det är sam­ma dag som stads­lop­pet. Den kväl­len blir nog en typ av cre­scen­do på he­la som­ma­ren. Vad har ni mer lärt er om som­ma­ren i Krog­fal­ken­berg?

– Att den är enormt vik­tig. Den går in­te att jäm­fö­ra med nå­got an­nat.

Pa­ret har ock­så lärt sig mer om fal­ken­ber­gar­nas re­la­tion till kro­gen i det gam­la sä­des­ma­ga­si­net.

– Det rå­kar va­ra vi som äger den, men den är in­te vår. Vi köp­te en in­sti­tu­tion. På gott och ont kan vi in­te gö­ra vad som helst. Det finns tyd­li­ga ra­mar vad Gustaf Bratt ska va­ra. Men det var John och Kril­le tyd­li­ga med från bör­jan. De vil­le in­te säl­ja till vem som helst. Det finns kroggäs­ter i Fal­ken­berg som vill be­ta­la myc­ket för en lyx­ig mid­dag, men det finns än­nu fler som tyc­ker att ett lågt pris är vik­tigt. Hur tän­ker ni med pris­sätt­ning i som­mar?

– Vårt mål är att nå al­la gäs­ter och där­för kör vi fle­ra kon­cept sam­ti­digt. Vi har à la car­ten om man vill fi­ra guld­bröl­lop med stor mid­dag för 1000 kro­nor per per­son, men vi har ock­så grill­buffén där man för­ra som­ma­ren fick be­ta­la 245 kro­nor för mat och en­tré. Det är vik­tigt för oss att även en små­barns­fa­milj som har ont om peng­ar kan kom­ma.

Bild: JONATAN BYLARS

FJÄR­DE SOM­MA­REN. Han­na och Per Eriks­son sat­sar på myc­ket li­ve­mu­sik med ba­ra lo­ka­la ar­tis­ter i som­mar.

Bild: DA­NI­EL MOLUND

VE­TE­RAN. Jo­han Ör­jans­son är ett gi­vet som­mar­tec­ken i Fal­ken­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.