FÄRDIGBYGGT.

Snart är det dags för slut­be­sikt­ning av den ny­bygg­da Trön­ninge sko­la. Vi fick föl­ja med på en rund­vis­ning.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

Det är mind­re än två vec­kor kvar till slut­be­sikt­ning av Trön­ninge sko­la. Vi fick en rund­vand­ring i de ge­nom­tänk­ta lo­ka­ler­na som till hös­ten slår upp por­tar­na för ele­ver.

På ut­si­dan av id­rotts­cent­ret Treste­get hål­ler någ­ra bygg­nads­ar­be­ta­re på och sät­ter upp trä­pa­nel i oli­ka ny­an­ser. Det vatt­nas i ra­bat­ter och fix­as li­te här och var. Nu är Var­bergs hit­tills störs­ta skol­byg­ge i prin­cip klart.

– Det känns stort och spän­nan­de att det snart är dags att star­ta, sä­ger Eli­sa­beth Thel­ne, rek­tor F-3.

Hon och rek­tor­s­kol­le­gan Mi­kael Si­li (4-9) har va­rit med i pro­ces­sen un­der tre års tid.

– Det har bli­vit pre­cis så bra som vi ha­de tänkt. Vi har bol­lat med ar­ki­tek­ten un­der byg­gets gång, sä­ger Mi­kael Si­li.

Slut­be­sikt­ning av skol­bygg­na­den kom­mer att ske den 31 maj och för id­rotts­cent­ret blir den en må­nad se­na­re. Från för­sko­le­klass upp till två­an är plat­ser­na fyll­da in­för hös­ten.

FLE­RA ELE­VER SOM har ve­lat gå på Trön­ninge sko­la men in­te till­hör upp­tag­nings­om­rå­det har ne­kats plats. De äld­re års­kur­ser­na kom­mer in­te att fyl­las di­rekt ut­an kom­mer att fyl­las på un­der­i­från fram­ö­ver.

Ele­ver­na på Bläs­ham­mar sko­la flyt­tar över från sex­an så att den sko­lan blir en F-5. Upp­tag­nings­om­rå­det för Trön­ninge sko­la är i prin­cip det om­rå­de som av­grän­sas av 153:an, E 6:an och 41:an.

BYGG­NA­DEN HAR FÅTT ut­mär­kel­sen Mil­jö­bygg­nad guld. Den är ett pas­siv­hus och har sol­cel­ler på ta­ket.

– Pro­jek­tet ut­förs i part­nering vil­ket in­ne­bär att be­stäl­la­re, ent­re­pre­nör och verk­sam­he­ten del­tar från bör­jan till slut, sä­ger Jen­ny Rydén, pro­jekt­le­da­re Var­bergs Fas­tig­hets AB.

Al­la lärar­tjäns­ter ut­om två är till­sat­ta. Slöjd­lä­ra­re är svå­rast att få tag i.

KLASS­RUM­MEN I SKO­LAN är i oli­ka stor­le­kar. Tan­ken är att de ska ha två­lä­rar­skap. Det in­ne­bär att två lä­ra­re ar­be­tar till­sam­mans i en stör­re grupp. De har då möj­lig­het att de­la ele­ver­na mel­lan sig i oli­ka kon­stel­la­tio­ner.

– Det är ett mer flex­i­belt ar­bets­sätt och pe­da­go­ger­na har möj­lig­het att ut­veck­las i sitt le­dar­skap, sä­ger Eli­sa­beth Thel­ne.

Även om sko­lan är stor vill de att ele­ver­na ska kän­na sig tryg­ga. Tex­ti­la ma­te­ri­al har an­vänts i in­red­ning­en. Fle­ra rum har hel­täck­nings­mat­tor på gol­vet. Sko­lan är sko­fri och de äld­re bar­nen kan lå­sa in si­na skor i skåp.

Vid rund­vand­ring­en får vi se fle­ra ge­nom­tänk­ta de­tal­jer. Trots att lo­ka­ler­na än­nu in­te har in­retts med mö­b­ler upp­står ing­et eko. Ljud­mil­jön har verk­li­gen setts över.

EX­EM­PEL­VIS HAR white­board­tav­lor vinklats en aning för att lju­det in­te ska stud­sa till­ba­ka. Lam­por­na an­pas­sar lju­set ef­ter hur myc­ket ljus som kom­mer in ut­i­från. De slock­nar au­to­ma­tiskt om det in­te på­går nå­gon ak­ti­vi­tet i lo­ka­len.

Sko­lan är an­pas­sad för att lag ska kun­na över­nat­ta i den. Vis­sa klass­rum har lås som kan öpp­nas med tag­gar. På så sätt kan ett lag ba­ra ha till­gång till ett klass­rum och res­ten av skol­bygg­na­den kan hål­las låst.

Det är glasru­tor mel­lan rum­men så att lä­rar­na ska ha över­blick och yng­re ele­ver ut­an­för lek­tions­sa­lar­na ska bli in­spi­re­ra­de av de äld­re

ele­ver­nas la­bo­ra­tio­ner till ex­em­pel.

– Den här sko­lan känns som ett uni­ver­si­tet. Den fy­sis­ka mil­jön kom­mer att bi­dra till en god lärmil­jö, sä­ger Mi­kael Si­li.

Ute på skol­går­den åter­står fort­fa­ran­de en del ar­be­te. För de äld­re ele­ver­na finns skejt­om­rå­de, ban­dy­rink och be­ach­vol­ley­plan bland an­nat. De yng­re har klät­ter­ställ­ning­ar, gung­or och sol­skydd.

NÅ­GOT AN­NAT SOM de har tänkt på är att för­sö­ka nytt­ja lo­ka­ler­na så myc­ket som möj­ligt. Mat­sa­len el­ler re­stau­rang­en som de har valt att kal­la den är ett så­dant ex­em­pel. När det in­te är lunch kan ele­ver­na an­vän­da ut­rym­met som up­pe­hålls­rum. Det kan ock­så an­vän­das som klass­rum.

”Den här sko­lan känns som ett uni­ver­si­tet”

MI­KAEL SI­LI

Rek­tor (4-9), Trön­ninge sko­la

Bild: JONATAN BYLARS

FÖRVÄNTANSFULLA. Rek­to­rer­na Mi­kael Si­li och Eli­sa­beth Thel­ne ser med spän­ning fram emot hös­ten då Trön­ninge sko­la kör igång verk­sam­he­ten.

ELEVKAFÉ. Trön­ninge sko­la är byggd i två plan. Här är det öp­pet upp till tak och ett elevkafé finns. Pro­jekt­le­da­ren Jen­ny Rydén spa­nar in re­sul­ta­tet.

Bild: JONATAN BYLARS

Bild: JONATAN BYLARS

NYTT UPP­DRAG. Mi­kael Si­li var ti­di­ga­re rek­tor för Håstens­sko­lan och Eli­sa­beth Thel­ne för Påsk­bergs­sko­lan.

Bild: JONATAN BYLARS

UTEKÖK. Ut­an­för hem­kun­skaps­sa­len finns ett utekök. Det finns ock­så gril­lar.

Bild: JONATAN BYLARS

TRIVSAMT. Var­je års­kurs har ett hem­vist. Vis­sa ut­rym­men har tex­til på gol­ven för att få en om­bo­nad my­sig käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.