PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Vi bör ak­ta oss väl­digt no­ga för en in­ti­mi­se­ring av po­li­ti­ken, där per­son­li­ga er­fa­ren­he­ter trum­far ar­gu­ment och käns­losvall er­sät­ter torrt för­nuft. En ut­veck­ling där jag-fix­e­ra­de par­ti­le­da­re bör­jar age­ra som ame­ri­kans­ka pre­si­dent­kan­di­da­ter med mer glans än sub­stans.

Ex­pres­sen (lib)

* Väl­jar­na som av­sat­te sön­dags­kväl­len åt po­li­tik blev knap­past klo­ka­re av den av Agen­da­re­dak­tio­nen hårt styr­da par­ti­le­dar­de­bat­ten. De ha­de nog fler frå­gor ef­ter de­bat­ten än fö­re, för någ­ra svar för­sök­te par­ti­le­dar­na säl­lan ge. Det var mest an­kla­gel­ser mot mot­stån­dar­na.

Skåns­ka Dag­bla­det (C)

* Det är ett drygt år kvar till va­let. In­nan dess mås­te An­na Kin­berg Bat­ra ha växt in i par­ti­le­dar­rol­len, om in­te Mo­de­ra­ter­na skall gö­ra ett myc­ket då­ligt val. Frå­gan är om hon gör det­ta. Hen­nes age­ran­de i sön­da­gens par­ti­le­dar­de­batt ty­der på att så in­te blir fal­let. Norr­tel­je Tid­ning (C)

* Lä­get kan be­mö­tas på oli­ka sätt ut­i­från po­li­tisk ide­o­lo­gi och om det­ta bör de­bat­ten hand­la. Den be­hö­ver mod och klar­synt­het, in­te med­vet­na vrång­bil­der om histo­ri­en.

Borås Tid­ning (M)

* Sänk­ta in­gångs­lö­ner in­ne­bär att lö­ner hålls till­ba­ka i en ked­je­re­ak­tion upp­åt bland lön­ta­gar­na. Det mins­kar ef­ter­frå­gan i sam­häl­let och får eko­no­min att sak­ta in.

Da­la-de­mo­kra­ten (S)

* Tunga frå­gor som hög ar­bets­lös­het bland in­vand­ra­re, sjuk­vår­dens eko­no­mis­ka pro­blem el­ler vad som krävs för stop­pa brottsligheten. Även om för­sla­gen och pro­fi­ler­na skiljs åt, är det emel­ler­tid in­te många som vå­gar sä­ga att vi i själ­va ver­ket bor­de gö­ra mind­re! Att vi bor­de va­ra li­te för­sik­ti­ga och spa­ra i la­dor­na.

Norr­kö­pings Tid­ning­ar (M)

* SD lär in­te ”sit­ta still i bå­ten” för att al­li­an­sen blir stör­re än de rödgröna. In­te så länge par­ti­et är så stort som opi­ni­ons­mät­ning­ar­na vi­sar. Nyc­keln till en stark al­li­ans­re­ge­ring he­ter där­för ett mind­re SD. Men det har hit­tills vi­sat sig lät­ta­re sagt än gjort. Vest­man­lands Läns Tid­ning (lib)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.