Hur ska Sve­ri­ge för­ses med ström ef­ter 2040?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på Jörgen War­borns gäst­krö­ni­ka ”Länge le­ve kärn­kraf­ten!” (29/4).

KÄRNKRAFT. Det är många rätt i Jörgen War­borns text gäl­lan­de kärn­kraf­ten, det finns dock ett par frå­gor som skil­jer Mo­de­ra­ter­na från Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Mo­de­ra­ter­na är med i ener­gi­ö­ver­ens­kom­mel­sen, till­sam­mans med fy­ra and­ra par­ti­er. Det sak­nas allt­så tre riks­dags­par­ti­er, varav SD är ett. Den­na över­ens­kom­mel­se har som mål att till 2040 ska el­för­sörj­ning­en i Sve­ri­ge va­ra helt för­ny­bar. Ring­hals 3 och 4 pla­ne­ras att kö­ra fram till ett par år ef­ter 2040, var­vid det­ta mål re­dan där kan ifrå­ga­sät­tas. SD vill tvärtom se att ny, sä­ker kärnkraft byggs.

EN AN­NAN SAK som ener­gi­ö­ver­ens­kom­mel­sen och då även Mo­de­ra­ter­na dri­ver är el­cer­ti­fi­kat­sy­ste­met, dvs rik­ta­de sub­ven­tio­ner som ska öka in­ter­mit­tent kraft från främst vind­kraft. Den­na sti­mu­lans har bi­dra­git till att överka­pa­ci­tet på el rå­der, med lå­ga pri­ser som in­te är lång­sik­tigt håll­ba­ra som följd.

Ener­gi­ö­ver­ens­kom­mel­sen sti­pu­le­rar att yt­ter­li­ga­re 18 TWH ska till­fö­ras el­cer­ti­fi­kat­sy­ste­met fram till 2030, nå­got som kraf­tigt ifrå­ga­sätts av Kung­li­ga in­gen­jörs­ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­en, en­ligt re­misssvar till SOU 2017:02. Hur Mo­de­ra­ter­na och öv­ri­ga par­ti­er i över­ens­kom­mel­sen ska kla­ra av att för­se Sve­ri­ge med ström un­der al­la dyg­nets tim­mar, året runt ef­ter 2040-ta­let är för oss en gå­ta. Hur el­pri­ser­na kom­mer att ut­veck­las i Sve­ri­ge med snabbt väx­an­de be­folk­ning och re­du­ce­rad bas­kraft (ned­lägg­ning av kärnkraft) är ock­så en po­ten­ti­ell mar­dröm, där Tyskland tjä­nar som av­skräc­kan­de ex­em­pel.

VISST ÄR DIVERSIFIERING av kraft­pro­duk­tion i grund någon­ting bra, men ska Sve­ri­ge va­ra ett in­dust­ri­ellt I-land, med jobb­ska­pan­de in­du­stri­er (in­te minst Ring­hals), bör M ta sig en all­var­lig fun­de­ra­re på ef­fekt­för­ut­sätt­ning­ar­na i kom­bi­na­tion med pris­bild även ef­ter 2040. Det är in­te många år dit.

Fred­rik Gustafs­son (SD)

Var­berg Ol­le Häll­näs (SD)

Var­berg

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

RING­HALS. Ring­hals 3 och 4 pla­ne­ras att kö­ra fram till ett par år ef­ter 2040, var­vid må­let att el­för­sörj­ning­en i Sve­ri­ge ska va­ra helt för­ny­bar ef­ter 2040 re­dan där kan ifrå­ga­sät­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.