Tänk på över­svä­mings­ris­ken

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Vi pri­o­ri­te­rar nya bo­stä­der och sta­dens ut­veck­ling” (12/5).

VAR­BERG. Ni kans­ke skul­le tit­ta på Eriks­berg i Gö­te­borg och se vil­ka pro­blem de har med över­sväm­ning­ar när ha­vet tryc­ker på in i Gö­ta Älv. Om det blir över­sväm­ning­ar på Väs­ter­port kom­mer kom­mu­nen hål­las an­sva­rig (se ti­di­ga­re reportage i år av HN vil­ka plat­ser som är ut­sat­ta) vil­ket då kos­tar kom­mu­nen mil­jo­ner i ska­de­stånds­an­språk och kost­na­der.

Sit­ting­_­bull

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.