Risk för stin­kan­de lukt från Söd­ra Cell

Hallands Nyheter - - Varberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Det kan bull­ra och luk­ta il­la om Söd­ra Cell Värö den här vec­kan.

Stin­ker det ext­ra myc­ket från Värö bruk nu? Och hör ni an­norlun­da ljud? Det finns i så fall en för­kla­ring.

Det på­går näm­li­gen just nu ett un­der­hålls­stopp på Söd­ra Cell. Ett så kal­lat re­vi­sions­stopp som sker vartan­nat år.

– Vi by­ter ång­led­ning från vår sod­a­pan­na. När man gör det så mås­te man prov­tryc­ka in­nan vi star­tar upp. Vi har en ljud­dämp­ning men det kan upp­stå bul­ler, ett an­norlun­da ljud än hur det bru­kar lå­ta, sä­ger Ing­er Lek­blad, in­for­ma­tions­an­sva­rig på Söd­ra Cell Värö.

DET KAN OCK­SÅ upp­stå in­te allt för upp­skat­ta­de luk­ter som når de när­mas­te bo­en­de.

– När vi star­tar upp vår verk­sam­het så kan det kom­ma lukt­stö­tar, sä­ger Ing­er Lek­blad.

Det sker i så fall den här vec­kan. Men hon hop­pas att un­der­hålls­stop­pet, där be­fint­lig ut­rust­ning ses över och ny ut­rust­ning in­stal­le­ras, in­te ska på­ver­ka om­giv­ning­en.

– För att va­ra på den säk­ra si­dan så har vi in­for­me­rat via an­non­ser och vår Fa­ce­book. Då vet folk vad det be­ror på. Men se­nast vi gjor­de det här hän­de ing­et alls, sä­ger Ing­er Lek­blad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.