Nej till bo­stä­der vid Eson Pac i Ved­di­ge

Hallands Nyheter - - Varberg -

VED­DI­GE: Ida­la Mark­pro­duk­ter AB vill byg­ga bo­stä­der i Ved­di­ge på en tomt som lig­ger mel­lan Eson Pac och 41:an, men bygg­nads­nämn­den sä­ger nej till pla­ner­na. Frå­gan som po­li­ti­ker­na ha­de att ta ställ­ning till var om det skul­le gö­ras en ny de­talj­plan på plat­sen, som skul­le tillå­ta bo­stads­hus.

– De­ras idé stäm­mer in­te med över­sikts­pla­nen, där det står att det ska va­ra in­du­stri på den plat­sen. Det är ef­ter­frå­gan på in­du­stri­mark i Ved­di­ge och där­för ska vi in­te ta bort så­dan. Dess­utom är det pro­blem att byg­ga bo­stä­der i när­he­ten av in­du­stri­er. Där finns va­ru­in­tag och an­nat som kan stö­ra, sä­ger Ste­fan Sten­berg (C), bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.