Nej till hus­för­slag i ham­nen i Bua

Hallands Nyheter - - Varberg - RE­BEC­KA KVINT 010-471 53 69 re­bec­ka.kvint@hn.se

Bygg­na­tio­nen i Bua hamn lär drö­ja. Kom­mu­nen ac­cep­te­rar in­te nå­got av de för­slag på hus som kom­mit in.

I hös­tas gick kom­mu­nen ut med en mar­kan­vis­nings­täv­ling i Bua hamn. De byg­ga­re som vil­le kun­de läm­na för­slag på bygg­na­tion på en, två el­ler tre av de plat­ser som om­rå­det de­lats in i. Men gen­sva­ret blev klent. Ba­ra två fö­re­tag läm­na­de in bi­drag. Nu har kom­mu­nens le­dan­de po­li­ti­ker sagt nej till bå­da för­sla­gen.

– Dels gäll­de bi­dra­gen ett mind­re om­rå­de. Dels var in­te för­sla­gen rik­tigt Bu­a­ty­pis­ka. Det de fö­re­slår pas­sar in­te in i Bua, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ann­char­lot­te Sten­kil (M).

Det lå­ga in­tres­set kan be­ro på att täv­ling­en på­gick kort tid. Kom­mu­nens för­hopp­ning är att en ny mar­kan­vis­nings­täv­ling i höst ska loc­ka fler byg­ga­re att läm­na in bi­drag. De­talj­pla­nen är ju in­te klar – var det rätt att gå ut med täv­ling­en in­nan för­ut­sätt­ning­ar­na är spi­ka­de?

– I täv­ling­en hän­vi­sar vi till in­ten­tio­nen i den kom­man­de de­talj­pla­nen. Det är möj­ligt att en del re­so­ne­rat så att de hell­re ser de­talj­pla­nen på plats in­nan de läm­nar för­slag och räk­nar på det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.