Koltrast (Tur­dus me­ru­la), trast­få­gel

Hallands Nyheter - - Varberg -

Är bå­de en flytt­få­gel och en få­gel som stan­nar. Har man be­sök av en vid få­gel­bor­det vintern är det nord­lig koltrast som flyt­tat hit. Koltras­ten kän­ner sig skyd­dad från rä­var och rov­fåg­lar i stads­mil­jön, där den kan byg­ga bon i blom­kru­kor el­ler cy­kel­kor­gar. – Man hör kol­tras­tens vack­ra sång ti­digt på mor­go­nen och på kväl­len. Den sjung­er för att häv­da sitt re­vir och för att loc­ka en ho­na. ”Här be­stäm­mer jag!” El­ler: ”Min hon lig­ger och ru­var, kom in­te hit!”. – När ung­ar­na kläcks slu­tar han sjunga och då blir paret tyst, för då får ha­nen fullt upp med att le­ta mat. När ung­ar­na kan fly­ga stic­ker de och då får de kla­ra sig själ­va. Då är det par­ning på nytt och ha­nen sjung­er igen. Där­för kan man hö­ra koltras­ten långt in i ju­li, be­rät­tar Mi­kael Nord.

”Man hör kol­tras­tens vack­ra sång ti­digt på mor­go­nen och på kväl­len”

MI­KAEL NORD

koltrast på en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.