Var­berg by­ter ut be­lys­ning

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­ria.hjulstrom@hn.se

Fy­ra år fram­ö­ver kom­mer Var­berg att suc­ces­sivt by­ta ut ga­tu­be­lys­ning­en mot Led-lam­por. Nä­ra 12 000 lam­por be­rörs.

Det se­nas­te sto­ra lamp­by­tet var avklarat 2002 och då nä­ra hal­ve­ra­des ener­giåt­gång­en. Då byt­tes kvick­sil­ver­be­lys­ning ut mot hög­trycksnatri­um.

Nu är det Led-lam­por som kom­mer att ta över sta­dens be­lys­ning. Lamp­by­tet kom­mer att bör­ja i maj vid de sto­ra vägar­na i cen­tra­la Var­berg där be­lys­ning­en är i sämst skick. Ge­nom des­sa by­ten görs den störs­ta ener­gi­be­spa­ring­en.

– Ge­nom by­tet görs yt­ter­li­ga­re en hal­ve­ring av ener­giåt­gång­en, skri­ver Jan-inge Svens­son, pro­jek­te­rings­in­gen­jör på Var­berg ener­gi, i ett press­med­de­lan­de.

I press­med­de­lan­det skri­ver Var­berg ener­gi att lykt­stol­par i fram­ti­den kom­mer att få fler funk­tio­ner än att ba­ra ly­sa upp. Med kom­plet­te­ran­de ut­rust­ning kan de le­ta le­di­ga par­ke­rings­plat­ser, mä­ta snödju­pet, var­na för över­sväm­ning­ar, vi­sa in­for­ma­tions­skyl­tar och ha kli­mat­sen­so­rer bland an­nat.

MA­RIA HJULSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.