Den far­li­ga plas­ten

Hallands Nyheter - - Nyheter - Käl­la: KEMIKALIEINSPEKTIONEN

* Plast­pro­duk­ten har i re­gel en märk­ning. Märk­ning­en be­står av en tri­ang­el och en siff­ra som ta­lar om vil­ken typ av plast pro­duk­ten är gjord av. Det finns en ram­sa att kom­ma ihåg som gör det lät­ta­re att sor­te­ra bort far­lig plast: ”4,5,1 och 2, res­ten gif­tigt låt det stå.”

* Te­flon­pan­nor och stekspa­dar av plast är så­dant som är lätt att ta bort. Välj hell­re red­skap i trä el­ler me­tall och an­vänd gjut­järnspan­nor. Var sär­skilt nog­grann med köks­red­skap i svart plast som kan läc­ka äm­net ani­lin. Läs mer på Livs­me­del­ver­kets hem­si­da.

* Om plast­lek­sa­ker: Nya lek­sa­ker kan va­ra säk­ra­re ur ke­mi­ka­li­e­syn­punkt än äld­re lek­sa­ker ef­tersom många nya ke­mi­ka­li­e­reg­ler för lek­sa­ker bör­ja­de gäl­la un­der 2013. En bra re­gel är ock­så att all­tid väl­ja lek­sa­ker som är an­pas­sa­de ef­ter bar­nens ålder.

* Ef­tersom reg­ler­na he­la ti­den ut­veck­las kan gam­la lek­sa­ker in­ne­hål­la äm­nen som vi nu vet är far­li­ga.

* Läm­na in lek­sa­ker som är mer än tio år gam­la och som be­står av mjuk­plast till en åter­vin­nings­cen­tral. De kan till ex­em­pel in­ne­hål­la fta­la­ter som nu är för­bjud­na. Und­vik att barn tug­gar och su­ger på sa­ker som in­te är av­sed­da för det.

SANERAR. Köks­red­skap är nå­got som är en­kelt och vik­tigt att se över om man vill mins­ka plas­tan­vän­dan­det i hem­met. Karin an­vän­der rotvis­kor till dis­ken och lin­ne­du­kar i stäl­let för Wettex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.