Er­sätt­ning­en till nät­dok­to­rer hal­ve­ras

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVON­NE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hn.se

Nu slip­per Re­gi­on Halland be­ta­la dyrt när hallän­ning­ar­na be­sö­ker en dok­tor på nä­tet. Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting, SKL, har be­slu­tat att 650 kro­nor är en rim­lig kost­nad för ett nät­läkar­be­sök. Fram till i år tog Min Dok­tor och Kry mer än tre gång­er så myc­ket be­talt av re­gi­o­nen.

– Det här var det be­slut som vi hop­pa­des på. 650 kro­nor är ex­akt det be­lopp som vi be­ta­lar till den pri­va­ta nära­ku­ten i Kungs­bac­ka. Att nät­dok­to­rer­na kostat så myc­ket mer har in­te va­rit rim­ligt, sä­ger Tom­my Ryd­feldt (L), när­sjuk­vårds­nämn­den ord­fö­ran­de.

Som Hal­lands­pos­ten be­rät­tat om ti­di­ga­re så har hallän­ning­ar­nas an­vänd­ning av nät­lä­ka­re ökat dra­ma­tiskt. Som be­sö­ka­re be­ta­lar man ba­ra en pa­ti­ent­av­gift, me­dan Re­gi­on Halland får stå för res­ten av kost­na­den. Till och med feb­ru­a­ri ha­de re­gi­o­nen fått fak­tu­ror på 1,3 mil­jo­ner kro­nor från Min dok­tor och Kry.

PRISLAPPEN FÖR NÄTBESÖKEN har styrts av ett av­tal mel­lan lands­ting­en, som egent­li­gen hand­lar om så kal­lad ut­om­läns­vård, det vill sä­ga när pa­ti­en­ter sö­ker vård i ett an­nat lands­ting. Bå­de Min Dok­tor och Kry har dock skri­vit av­tal med var sin privat vård­cen­tral i Jön­kö­pings län, vil­ket gör att de di­gi­ta­la be­sö­ken räk­nas som ett be­sök där.

Un­der 2016 be­ta­la­de lands­ting­en 2 135 kro­nor per be­sök. Ef­ter pro­tes­ter tog Re­gi­on Jön­kö­ping fram en sär­skild av­gift för web­ba­se­ra­de be­sök på 1 200 kro­nor, men även det­ta pris me­na­de många lands­ting var för högt. Nu har SKL ut­rett vad som är en rim­lig kost­nad och kom­mit fram till 650 kro­nor, det vill sä­ga näs­tan en hal­ve­ring av nu­va­ran­de taxa.

I SITT BE­SLUT sät­ter SKL även upp fy­ra krav, som mås­te upp­fyl­las för att nät­läkar­bo­la­gen ska få er­sätt­ning från lands­ting­en. Bland an­nat ska nät­be­sö­ket fö­re­gås av en sor­te­ring som in­ne­bär att man ute­slu­ter di­a­gno­ser som bör tas om hand av den fy­sis­ka vår­den el­ler som in­te krä­ver läkar­vård.

– Vi hål­ler nu på att ut­vär­de­ra vårt ti­di­ga­re sam­ar­be­te med Min dok­tor och ska se­dan be­slu­ta hur vi ska gå vi­da­re i Halland. Vi kan an­ting­en sat­sa på di­gi­ta­la tjäns­ter i egen re­gi, hand­la upp el­ler gö­ra en kom­bi­na­tion. Att in­te er­bju­da di­gi­ta­la tjäns­ter är ing­et al­ter­na­tiv. Nät­dok­to­rer­na är här för att stan­na, sä­ger Tom­my Ryd­feldt.

När det gäl­ler er­sätt­ning­en så har Min Dok­tor bru­kat hän­vi­sa till en studie från Lunds uni­ver­si­tet, som sä­ger att det kos­tar cir­ka 1 000 kro­nor att pro­du­ce­ra ett di­gi­talt vård­be­sök. I för­ra vec­kan av­slö­ja­de dock Da­gens Ny­he­ter att det är Min dok­tor som be­kostat stu­di­en. Själ­va me­nar de att det in­te på­ver­kar in­ne­hål­let i rap­por­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.