Sy­stem Hall

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Star­ta­des 1986 av To­mas Hall och ar­be­tar med to­tal­lös­ning­ar för trä­in­du­strin. Med kon­troll på he­la lin­jen; bygg­na­tion, in­stal­la­tion, ser­vice, sli­ta­ge­de­lar samt el­skåp med elekt­risk in­stal­la­tion och pro­gram­me­ring.

* Fö­re­tagsidén är att med en li­ten, ef­fek­tiv or­ga­ni­sa­tion le­ve­re­ra he­la el­ler de­lar av an­lägg­ning­ar med hög tek­ni­kni­vå. Man säl­jer eg­na pro­duk­ter i form av kom­plet­ta lin­jer, al­ter­na­tivt kom­plet­te­rar be­fint­li­ga lin­jer in­om den för­äd­lan­de trä­in­du­strin.

* Fö­re­ta­get sam­ar­be­tar med kän­da le­ve­ran­tö­rer av hyv­lar, klyv­så­gar, band­ma­ski­ner, fo­li­e­rings­ma­ski­ner, med me­ra. Man kö­per och säl­jer även be­gag­nad ut­rust­ning som re­no­ve­ras.

* Hu­vud­kon­to­ret lig­ger i Hol­ma­rör, mel­lan Fal­ken­berg och Glom­men där kon­struk­tö­rer och pro­gram­me­ra­re sit­ter. Man till­ver­kar även el­skåp på plats och ut­för en del re­no­ve­rings­ar­be­ten. Men till­verk­ning­en av stör­re ma­ski­ner sker på an­nan ort.

* Om­sat­te för­ra året 60 mil­jo­ner och ham­nar på cir­ka 70 mil­jo­ner i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.