Mo­ors-mör­da­ren Ian Bra­dy död

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■STOR­BRI­TAN­NI­EN. En av Stor­bri­tan­ni­ens mest ha­ta­de män är död, rap­por­te­rar me­di­er i Lon­don. Ian Bra­dy, dömd för 1960-ta­lets ”Mo­ors-mord”, av­led 79 år gam­mal, ef­ter att ha sut­tit in­låst i över 50 år.

Ian Bra­dy och hans flick­vän My­ra Hind­ley döm­des 1966 för att ha plå­gat tre barn el­ler ton­å­ring­ar till döds. Först 1985 er­kän­de de, och då be­kräf­ta­des att de var an­sva­ri­ga för yt­ter­li­ga­re två döds­fall.

Kvar­le­vor­na av ett av off­ren ald­rig har hit­tats. De öv­ri­ga fy­ra hit­ta­des ned­gräv­da. (TT)

FO­TO: AP

Ian Bra­dy (till hö­ger) på väg till en rätts­för­hand­ling i ok­to­ber 1965.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.