Mer id­rott på skolsche­mat

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■PO­LI­TIK. Re­ge­ring­en vill ut­ö­ka lek­tio­ner­na i id­rott- och häl­sa med hund­ra tim­mar i grund­sko­lan. Utök­ning­en ska ske från 2019.

– Det ger en bätt­re möj­lig­het för lä­ra­re i id­rott och häl­sa att nå de ele­ver som rör sig minst, sä­ger ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin (MP).

En­ligt en rap­port be­ställd av Nor­dis­ka mi­nister­rå­det är 68 pro­cent av svens­ka skol­barn fy­siskt in­ak­ti­va, vil­ket be­ty­der att ele­ver­na in­te upp­fyl­ler Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nens krav på minst en tim­mes fy­sisk ak­ti­vi­tet om da­gen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.