DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 10 år se­dan, 2007, fick världs­banks­che­fen

av­gå ef­ter en ihär­dig pro­test­storm. Of­fi­ci­ellt var or­sa­ken att han mot Världs­ban­kens reg­ler ord­nat ett luk­ra­tivt jobb åt sin part­ner Sha­ha Ri­za. Den verk­li­ga an­led­ning­en trod­des dock va­ra hans en­ga­ge­mang för Irak­kri­get, vil­ket ha­de gjort ho­nom im­po­pu­lär bland så­väl an­ställ­da som med­lems­län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.