Páls­son be­rät­tar om sin de­pres­sion

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Ti­den som ung­doms­proffs i fot­boll var nä­ra att knäc­ka is­län­ning­en Victor Páls­son. Den för­re Helsing­borgs­spe­la­ren blev de­pri­me­rad och över­väg­de att ta li­vet av sig.

– Jag tyck­te in­te om mitt liv även om al­la trod­de att jag ha­de det bäs­ta liv man kun­de öns­ka sig. Jag för­ne­ka­de att det var nå­got fel på mig, skyll­de på al­la and­ra. Men in­u­ti måd­de jag verk­li­gen skit, sä­ger han i en tv-in­ter­vju en­ligt dans­ka tid­ning­en BT.

26-åring­en, som nu­me­ra spe­lar i Es­b­jerg, blev ung­doms­proffs i Li­ver­pool som 16-åring. Ef­ter

fle­ra klub­by­ten ham­na­de han i ne­der­länds­ka Nij­me­gen och det var då, 2013, som han drab­ba­des av en de­pres­sion och blev in­lagd på sjuk­hus.

– Jag över­väg­de no­ga om jag skul­le ta själv­mord, sä­ger Páls­son.

IS­LÄN­NING­EN SPE­LA­DE 33 mat­cher i Helsing­borg 2014 och 2015 och har se­dan dess va­rit i Es­b­jerg. Han sä­ger att han mår bra nu, och att han har slu­tat att dric­ka al­ko­hol.

Men han an­ser att det är ta­bu­be­lagt att in­om fot­bol­len pra­ta om psy­kisk ohäl­sa.

– Du ska ba­ra hål­la käf­ten och spe­la fot­boll. Det är ing­en som vill lyss­na på di­na men­ta­la pro­blem.

Bild: PET­TER ARVIDSON/ARKIV

ING­EN VILL HÖ­RA. Victor Páls­son sä­ger att det sak­nas nå­gon som kan lyss­na på spe­la­res pro­blem i fot­bolls­värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.