Do­m­ar­bas skrev ”Pa­ja­sa­ik” – av­går

Hallands Nyheter - - Sporten -

AIK:S mål­vakt Oscar Lin­nér fick en var­ning för mask­ning i en kne­pig si­tu­a­tion i den se­nas­te mat­chen mot Öre­bro. Klub­ben med­de­la­de på mån­da­gen att man över­kla­gat av­stäng­ning­en som följ­de, vil­ket fick ord­fö­ran­den för do­mar­kom­mit­tén i Stock­holms Fot­boll­för­bund, Ar­ne Fred­holm, att bru­sa upp. En­ligt Fot­boll­s­ka­na­len skrev Fred­holm på Twit­ter ”Pa­ja­sa­ik! Do­mar­na föl­jer ba­ra reg­ler och di­rek­tiv!” och möt­tes av en storm av kri­tik. Nu har Fred­holm ta­git be­slu­tet att läm­na sitt upp­drag. – Det finns folk som tving­ats slu­ta på oli­ka upp­drag för mind­re sa­ker. Ut­tryc­ker man sig så fruk­tans­värt klum­pigt som jag gjor­de i den här twee­ten så tyc­ker jag att man får stå sitt kast. Jag för­står att jag för hund­ra Aik:are är de­ras mest ha­ta­de per­son just nu, sä­ger han till Fot­boll­s­ka­na­len.

Stock­holms Fot­boll­för­bund gick un­der tis­dags­ef­ter­mid­da­gen ut och be­kräf­ta­de Fred­holms be­slut.

FOT­BOLL:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.